پنج شنبه, 28ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست فردوسی و شاهنامه شاهنامه داستان‌های شاهنامه در یک نگاه

شاهنامه

داستان‌های شاهنامه در یک نگاه

شاهنامه حماسه‌ای گسترده و فراگیر و یکی از بزرگ‌ترین شاهکارهای ادبی جهان است که محتوای آن اسطوره‌ها، وقایع و تاریخ ایران از ابتدا تا پایان دوره ساسانی است. در شاهنامه پنجاه پادشاه (از جمله سه زن) سلطنت کرده‌اند و محتوای آن ‌تاریخی است. نخستین پادشاه شاهنامه، کیومرث و بازپسین پادشاه آن یزدگرد سوم است.شاهنامه داستان قهرمانان ایران کهن است و خواننده را به دوران ایران کهن باز می‌گرداند. شاهنامه به سه بخش اساطیری (از عهد کیومرث تا پادشاهی فریدون)، پهلوانی (از قیام کاوه آهنگر تا قتل رستم و فرمانروایی بهمن پسر اسفندیار) و تاریخی (از پادشاهی بهمن تا پادشاهی یزدگرد) تقسیم می‌شود. داستانهای شاهنامه هر یک هسته مرکزی‌ای دارند؛ ‌یعنی برگرد حکمت وآموزه‌ای می‌گردند؛ بنابراین ما در برابر هر یک از این داستانهای کهن از خود می‌پرسیم: چه می‌خواهد بگوید؟ هر یک از آنها حکایتی از یکی از تبرزهای ذات انسان دارند و می‌نمایند که آدمیزاد به رغم محدودیت جسم و جان خود، پهناور بی انتهایی دارد.

 

شور و حماسه

آشنایی با شاهنامه 1 - غمنامة رستم وسهراب 1

آشنایی با شاهنامه 2 -غمنامة رستم وسهراب 2

آشنایی با شاهنامه 3 - سیاوش، پسرخوانده رستم

آشنایی با شاهنامه 4 - افراسیاب، پادشاه حیله و نیرنگ

آشنایی با شاهنامه 5 - گَرسیوَزِ بد نهاد

آشنایی با شاهنامه 6 - پیران، نیکمرد توران

آشنایی با شاهنامه 7 - سیاوش کُشان

داستان شاهنامه 8 - فرنگیس زیرِ تیغ ِ جلادان

داستان شاهنامه 9 - شاهزاده و چوپان

آشنایی با شاهنامه 10 - پادشاهی کیخسرو

آشنایی با شاهنامه 11 - عاقل ِ دیوانه

آشنایی با شاهنامه 12 - لشکرکشیدن افراسیاب به انتقام پسر

آشنایی با شاهنامه 13 - در جست و جوی کیخسرو

آشنایی با شاهنامه 14 - نبردبیژن با گُرازان

آشنایی با شاهنامه 15 - چاهِ بیژن

داستان شاهنامه 16 - بیژن در جامِ گیتی‌نما

رستم و تهمینه در شاهنامه

آشنایی با شاهنامه 17 - بخشش تاج وگنج بوسیلهٔ کیخسرو

آشنایی با شاهنامه 18 - مرگ کاووس شاه

آشنایی با شاهنامه - رفتـن لُهراسپ، آمدن گُشتاسپ

آشنایی با شاهنامه - ظهور زَردهشت پیامبر

داستان شاهنامه61 - کشته شدن لهراسپ، فرار گشتاسپ

آشنایی با شاهنامه 62 - آزاد شدن اسفندیار از بند پدر

آشنایی با شاهنامه 64 - هفت خوان اسفندیار بخش اول

آشنایی با شاهنامه 64 - هفت خوان اسفندیار بخش دوم

آشنایی با شاهنامه - داستان رستم و اسفندیار بخش نخست

ننگ باشد مرا اين سخن

آشنایی با شاهنامه 66 - نفرین بر این تخت وبرتاج باد

آشنایی با شاهنامه 67 - دیدار بر لب آب

آشنایی با شاهنامه 69 - رزم اول رستم و اسفندیار

آشنایی با شاهنامه 70 - چاره‌گری سیمرغ

آشنایی با شاهنامه 71 - رَزمِ دومِ رستم و اسفندیار

آشنایی با شاهنامه 72 - پایانِ کارِ اسفندیار

آشنایی با شاهنامه 73 - پایانِ کارِ رستم

آشنایی با شاهنامه 74 - پادشاهیِ بهمنِ اسفندیار

آشنایی با شاهنامه 75 - کین خواهی بهمن از خاندانِ رستم

آشنایی با شاهنامه 76 - پایانِ کارِ بهمنِ اسفندیار

آشنایی با شاهنامه 77 - نوجوانی جهانجوی

خان هشتم در شاهنامه فردوسی

آشنایی با شاهنامه 78 - آشکار شدن رازِ شاهزاده

آشنایی با شاهنامه 80 - رزم داراب با رومیان

آشنایی با شاهنامه 81 - شکست دوم سپاه روم، و ازدواجِ داراب با دخترِ قیصر

آشنایی با شاهنامه 82 - دارای داراب و اسکندر داراب

آشنایی با شاهنامه 53 - دو شاهزاده در خانه مرد روستایی

آشنایی با شاهنامه 83 - جنگ برادر با برادر

پآشنایی با شاهنامه 84 - پایان کارِ دارا

آشنایی با شاهنامه 60 - به زنجیر کشیدن اسفندیار

آشنایی با شاهنامه - گُشتاسپ و کتایون

آشنایی با شاهنامه - پیمان لهراسپ با مردم و بزرگان

آشنایی با شاهنامه - دوازدهمین رخ

آشنایی با شاهنامه - وداع سیاوش با میهن

آشنایی با شاهنامه - هنگامه یازده رخ

آشنایی با شاهنامه - کین سیاوش

آشنایی با شاهنامه 54 - شکار برای زندگی

آشنایی با شاهنامه 56 - رازِ جهان در نَهُفتِ پرده نمی‌ماند

آشنایی با شاهنامه 57 - بازگشت به ایران

آشنایی با شاهنامه - جوانی هنوز، بلندی مجوی

آشنایی با شاهنامه - به جست وجوی سرنوشت

آشنایی با شاهنامه 55 - کشتن گرگ پیل پیکر و اژدهای مردم آزار

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه