دوشنبه, 25ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست زبان و ادب فارسی زبان پژوهی واژه‌های فناوری اطلاعات (IT) و برابرهای پیشنهادی فرهنگستان

زبان پژوهی

واژه‌های فناوری اطلاعات (IT) و برابرهای پیشنهادی فرهنگستان

 برگرفته از تارنمای شرکت مخابرات استان تهران

آگهي پس نما نوعي آگهي كه در پشت صفحه وب قرا رمي گيرد و به محض خروج كاربر از صفحه ، پيش روي كاربر ، ظاهر مي شود. pop-underadvertisement
ابرمتن متني كه شامل ابر پيوندهاست و به كاربر اجازه مي دهد به سادگي از متني به متن ديگربرود . hypertext
ارتباطات داده اي ارسال و دريافت داده ها كه غالباً شامل عملياتي چون رمزبندي و رمزگشايي و اعتبار سنجي است. data communications
ارتباط داده اي  گونه اي از ارتباطات كه با انتقال داده ها صورت مي گيرد . data communication
ارسال فرماني براي فرستادن پيام نگار تازه . send
ارسالي  مكاني براي نگهداري پيام نگارهايي كه قرار است فرستاده شود . outbox
ازنو يكي از گزينه هاي نوار انتخاب (menu bar) كه باعث تكرار آخرين فرمان اجرا شده مي شود . redo
استاندارد رمزبندي داده ها الگوريتمي براي رمزبندي يا رمزگشايي داده ها با استفاده از جدول رمز 64 بيتي data encryption standard ,DES
 رمز رمزي براي شناساندن كاربر به سيستم رايانه اي تا كاربر بتواند به سيستم دستيابي داشته باشد . password
اكتشاف داده ها فرايند جستجو و تحليل مقدماتي يك دادگان براي تعيين محتواي اطلاعاتي آن . data exploration
امضاي الكترونيكي رمزي متشكل از تركيبي از نويسه ها كه براي احراز هويت فرستنده پيام در مبادلات الكترونيكي به كار مي رود . electronic signature
انتقال داده ها  جابه جايي داده ها در ميان رايانه ها يا در سطح يك شبكه مخابراتي . data transmission
ايست  يكي از گزينه هاي نوار ابزار (tool bar) كه براي متوقف كردن عمل در حال انجام به كار مي رود . stop
باز آوردن  1- تكرار كردن يك عمل كه در نهايت منجر به بازسازي يا احياي ويژگيهاي آن مي شود
 2- كپي كردن اطلاعات از يك رسانه ذخيره سازي در همان رسانه .
refresh
بازپيكر بندي  تكرار فرايند پيكر بندي .  reconfiguration
بازكردن  يكي از زير گزينه هاي پرونده كه براي گشودن پرونده موجود به كار مي رود .  open
با واسط ، باميانا  مجموعه اي كه مجهز به يك ميانا براي ايجاد ارتباط با محيط بيرون باشد . interfaced
ببر و بچسبان  جدا كردن يك شي ء يا مطلب از يك جا و قرار دادن آن در جاي ديگر .  cutand paste
بخش بندي داده ها تقسيم مجموعه اي از داده ها به چند زير مجموعه براي اعمال فرايند هاي خاص روي آنها .  data sectioning
برخط  وضعيت يا حالت وصل بودن به رايانه مركزي .  on – line
بردار و بچسبان  رونوشت برداشتن از شيئي يا مطلبي از يك جا و قرار دادن آن در جاي ديگر .  copy and paste
برش ، بريدن جدا كردن قطعه اي از متن يا نگاره براي حذف يا جا به جايي آن .  cut
برنما نوعي آگهي كه معمولاً به صورت مستطيل ثابتي در جاهاي معيني از صفحه وب نمايان مي شود .  banner
برون برد  يكي از زير گزينه هاي پرونده كه براي ارسال يك پرونده همراه با تغيير قالب از نرم افزار جاري به نرم افزاري ديگر به كار مي رود . export
برگرداني داده ها  تغيير رمزبندي داده ها از صورتي به صورت ديگر . data conversion
برو  يكي از گزينه هاي نوار ابزار (tool bar) كه دستور رفتن به نشاني تعيين شده را مي دهد.  go
برون خط  وضعيت قطع ارتباط از رايانه مركزي.  off – line
برون نت  تعدادي درون نت به هم پيوسته كه معمولاً از نظر موضوع سنخيت دارند. extranet
بزرگراه اطلاعاتي مسير عمده تبادل اطلاعات ميان سامانه هاي مختلف ، معمولا در اينترنت ، با سرعت بالا .  information highway
بستك  زير مجموعه اي از يك پيام كامل كه با شناسايي آن مي توان مسير پيام را مشخص كرد.  packet , datagram
بستن  يكي از زير گزينه هاي پرونده كه براي پايان دادن به كار با پرونده جاري به كار مي رود .  close
بسته  مجموعه اي از برنامه هاي معين براي دستيابي به هدف ويژه . package
بيشينه سازي  عمل بيشينه كردن . maximization
بيشينه كردن  تبديل اندازه پنجره به بزرگترين حد آن ، كه معمولا تمام پرده را در بر مي گيرد .  maximize
پايگاه  جايي كه تعدادي رايانه در كنار يكديگر مورد استفاده كاربران قرار مي گيرد .  site
پردازش برخط  حالتي از پردازش كه در آن خط ارتباطي بين كاربر و سامانه وصل باشد .  on-line processing
پردازش برون خط  حالتي از پردازش كه در آن خط ارتباطي بين كاربر و سامانه قطع باشد .  off-line processing
پردازش دسته اي  پردازش يكجاي گروهي از داده ها به جاي پردازش تك تك آنها  batch processing
پردازش فرمان  پذيرش و كار كردن با فرمانها در تمامي خطوط فرمان .  command processing
پرونده داده ها  پرونده اي حاوي داده هاي معين در قالب متن يا اعداد يا تصاوير نگاره اي .  data file
پرونده دسته اي  پرونده اي حاوي فهرستي از فرمانهاي سيستم عامل كه پشت سر هم و به ترتيب اجرا مي شوند .  batch file
پشتيبان ، پشتيباني گرفتن  تهيه نسخه اي از داده ها براي استفاده در مواردي كه نسخه اصلي آسيب ديده باشد .  back up
پنجره  محدوده اي مستطيل شكل در پرده كه نماينده كار معيني است .  window
پنجره بندي  تقسيم يك صفحه به مجموعه اي از پنجره ها .  windowing
پوشيده خواني داده ها، پوشيده خواني،واپوشيده سازي1 فرايند تبديل داده هاي درهم و پوشيده به داده هاي روشن . data deciphering , deciphering
پوشيده خواني شده ، واپوشيده ويژگي آنچه تحت فرايند پوشيده خواني قرار گرفته باشد . deciphered
پوشيده ساختن مغشوش كردن و درهم كردن داده ها يا تبديل آنها به رمز به نحوي كه معناي داده براي گيرنده غير مجاز قابل درك نباشد . encipher
پيام ساز منشاء اصلي توليد يا مبداء ارسال داده پيام . originator
پيشكار1 كارسازي كه بين كارخواه و كارساز اصلي قرار مي گيرد و وظيفه آن تسريع ، تسهيل و محدود كردن دستيابي به برخي پرونده ها يا پايگاههاست . proxy server , proxy
پيش نويس   نامه اي كه پيش از ارسال آماده شده باشد ، مجازا ، محل نگهداري آنها . draft
پيكربندي مجموعه واحدهاي سخت افزاري يا برنامه هاي نرم افزاري خاصي كه سيستم رايانه اي را تشكيل مي دهد . configuration
پيكربندي شده   وضعيت يك سامانه پس از پيكربندي . configured
پيوست پرونده اي كه به همراه پيام نگار فرستاده يا دريافت مي شود . attachment
پيوند مسير يا مجراي ارتباط دهنده دو جزء نرم افزار يا سخت افزاري . link
پيوند دادن ارتباط دادن دو جزء نرم افزاري يا سخت افزاري . link
پيوند ده عامل يا عنصر يا جزئي كه وظيفه پيونددهي را به عهده دارد . linker
پيوند دهي فرايند يا عمل ارتباط دادن دو جزء نرم افزاري يا سخت افزاري . linking
پيوندي 1- عنصر يا جزئي كه پيوند در آن رخ داده باشد 2- حالت ايجاد شده پس از پيوند linkage
پيش نماي چاپ يكي از زير گزينه هاي پرونده كه عين صفحه چاپي را پيش از چاپ در معرض ديد كاربر مي گذارد . print preview
تجهيزات ارتباط داده اي تجهيزاتي در شبكه ارتباطي كه ارسال و دريافت داده ها را ممكن مي سازد . data communication equipment
تحليل داده ها فرايند به كار بستن سامانمند روشها و فنون آماري و منطقي براي توصيف و خلاصه سازي و مقايسه داده ها . data analysis
تفسير فرايند ترجمه و اجراي خط به خط (يك خط در هر مرحله ) گزاره هاي زبان مبداء . interpretation
تقلب رايانه اي هر نوع دستكاري در سامانه هاي رايانه اي براي سوء استفاده يا فريبكاري . computer fraud
تلفن اينترنتي مبحث و دانش و فن برقراري تماس تلفني از طريق اينترنت . internet telephony
تمام پرده اندازه اي از پنجره كه كل پرده را اشغال كرده باشد . full screen
ثبت فرايند ذخيره سازي اطلاعات مربوط به رويدادهاي يك شبكه همراه با ثبت جزئيات آن براي روشن شدن جزئيات فعاليتهاي يك سامانه . logging
ثبت كردن ثبت فعاليتهاي يك رايانه يا كاربر براي استفاده مديريت سيستم . log
ثبت نام دامنه فرايند تخصيص نام دامنه اي جديد و خاص به مالك يا خريدار . domain name registration
جاري سازي داده انتقال داده هاي دوگاني به صورت زنجيره اي پيوسته . data streaming
جانمايي صفحه كليد   تعيين جايگاه كليد حروف و نشانه ها روي صفحه كليد . keyboard layout
جريان داده زنجيره اي پيوسته از داده هاي دوگاني در حال انتقال . data stream
جست و جوگر كسي كه عمل جست و جو را ، به ويژه در محيط وب ، انجام مي دهد . searcher
جويشگر نرم افزاري براي جست و جو در محيطهايي مانند اينترنت كه در آنها حجم داده ها بسيار زياد است . search engine
جهان وب يكي از محيط هاي خدماتي اينترنت كه امكانات چند رسانه اي براي دستيابي به اطلاعات را در اختيار كاربر قرار مي دهد . world wide web,www
چاپ ، چاپ كردن يكي از زير گزينه هاي پرونده كه براي چاپ پرونده مورد نظر به كار مي رود .   print
چكيده سازي داده ها كاهش پهناي باند و هزينه و زمان و شمار عناصر داده اي براي ايجاد و ارسال و ذخيره سازي ، بدون از دست دادن اطلاعات اصلي كه با از ميان بردن حشو و زوائد يا استفاده از رمزگذاري ويژه انجام مي شود . data compaction
حفاظت داده ها محافظت از اطلاعات سامانه در برابر دستيابي غير مجاز به داده ها و تغيير عمدي يا سهوي آنها به دليل خطاهاي كاربري و خرابيهاي رايانه اي . data protection,data safe keeping
حفظ ، حفظ كردن يكي از زير گزينه هاي پرونده كه براي ذخيره كردن شكل موجود پرونده همراه با تغيير نام يا جاي آن در حافظه به كار مي رود . save
حفظ با نام يكي از زير گزينه هاي پرونده كه براي ذخيره كردن شكل موجود پرونده همراه با تغيير نام يا جاي آن در حافظه به كار مي رود . save as
خوشه بندي داده ها دسته بندي مجموعه اي از داده ها براساس روابط آنها . data clustering
دادگان مجموعه اي از داده هاي ذخيره شده تحت كنترل يك مديريت متمركز كه معمولا مورد استفاده چندين كاربر به طور هم زمان و اشتراكي باشد . database,DB
دادگان منتشر شده دادگاني كه اطلاعات به دست آمده از آن با استفاده از نشر روميزي با فناوري اينترنت و با هدف توليد گزارش در اختيار عموم قرار گرفته باشد . published database
داده ، داده ها اعداد و متن و مانند آن كه مي توان آنها را به شكل خاصي مرتب كرد تا امكان ذخيره سازي و پردازش آنها به وسيله رايانه فراهم شود . data
داده انبار مجموعه اي از نرم افزارها كه براي گردآوري و پيرايش و تبديل و ذخيره سازي داده ها با هدف تحليل اطلاعات سازمان دهي شده باشد . data warehouse
داده بان مسئول گردآوري و نگهداري داده ه data custodian
داده باني مسئوليت گردآوري و نگهداري داده ها . data custodianship
داده پيام هر نوع پيام كه به شكل داده هاي رقمي با وسايل الكترونيكي يا نوري يا فناوريهاي جديد اطلاعات توليد ، ارسال ، دريافت ، ذخيره يا پردازش مي شود. data message
داده پيرايي فرايند تصحيح خطاهاي داده اي در مجموعه اي از داده ها ، براي بالا بردن كيفيت داده ها با توجه به اهداف خاص . data cleansing
داده روشن نسخه اي از پيام يا داده كه علاوه بر طرفهاي مجاز براي كاربران ديگر نيز مفهوم باشد . clear data
داده زايي   فرايندي كه در آن ، داده ها براساس مجموعه اي از خصوصيات از پيش تعريف شده توليد شوند . data generation
داده شار جا به جايي داده ها از نقطه اي در يك مجموعه اطلاعاتي به نقطه اي ديگر . data flow
داده كاوي استخراج اطلاعات با الگوهاي خاص ، از حجم زيادي از داده هاي ذخيره شده . data mining
داده گاه1 دادگاني كه براي نگهداري مجموعه هايي مختصر از داده ها طراحي شده باشد تا مديران بتوانند آنها را بازيابي و تحليل كنند . data mart
داده نامه مجموعه اي سازمان يافته از اطلاعات مربوط به تعريف و ساختار و كاربرد داده ها در يك سامانه . data dictionary
داده هاي استخراجي داده هايي خاص كه از يك پرونده داده اي جدا و بيرون كشيده شده باشد . extracted data
داده هاي باز نموده داده هاي ارائه شده در قالبهايي چون نمودار و جدول و اعداد . represented data
داده هاي برگردان شده داده هايي كه رمزبندي آنها از صورتي به صورت ديگر تغيير يافته باشد . converted data
داده هاي پيراسته داده هايي كه خطاهاي آنها تصحيح و كيفيت آنها با توجه به اهداف خاص بالا برده شده باشد . cleansed data
داده هاي چكيده داده هايي كه تحت فرايند چكيده سازي قرار گرفته باشند . compact data
داده هاي حفاظت شده اطلاعاتي در يك سامانه كه در برابر دستيابي غير مجاز به داده ها و تغيير عمدي يا سهوي آنها به طور ناخواسته يا به دليل خطاهاي كاربري و خرابيهاي رايانه اي محافظت شده باشد . protected data
داده هاي خوشه بندي شده داده هايي كه براساس روابط بين آنها دسته بندي شده باشند . clustered data
داده هاي ديداري سازي شده ، داده هاي ديداري اطلاعات عددي و متني كه به قالب نگاره اي تبديل شده باشد . Visualized data
داده هاي ردگيري شده داده هايي كه دريافت و در جايي ديگر به كار گرفته يا نمايش داده شده باشد . tracked data
داده هاي رده بندي شده مجموعه اي از داده ها كه براساس ويژگيهايشان دسته بندي شده باشند . classified data
داده هاي رسانده داده هايي كه از جايي به جاي ديگر منتقل شده باشد . transferred data
داده هاي رمزبندي شده داده هاي تغيير داده شده اي كه براي اشخاص يا طرفهاي غير مجاز مفهوم نباشد . encrypted data
داده هاي شخصي داده هاي متعلق به شخص حقيقي مشخص و معين . private data,personal data
داده هاي فشرده داده هايي كه با رمزبندي به روشي خاص فضاي كمتري را به خود اختصاص دهند . compressed data
داده هاي گرداوري شده داده هايي كه از منابع متفاوت و پراكنده جمع آوري شده باشد . collected data
داده هاي گروبندي شده مجموعه اي از داده ها كه بر اساس كاربرد و كاركردشان دسته بندي شده باشد . grouped data
داده هاي وارد شده داده هايي كه به يك سامانه اطلاعاتي وارد شده باشد. entered data
داده پوشيده داده اي روشن كه تبديل به رمز شده باشد و معناي آن براي گيرنده غير مجاز قابل درك نباشد . enciphered data
درگاه وب گاهي كه به طور عمده راه ورود به پايگاه هاي ديگر را فراهم سازد . portal
درون برد يكي از زير گزينه هاي پرونده كه براي آوردن يك پرونده همراه با تغيير قالب از نرم افزاري ديگر به درون نرم افزار جاري به كار مي رود . import
درون نت شبكه اي كه خدمات مشابه خدمات اينترنت را در داخل يك سازمان فراهم مي كند ، درون نت ممكن است به اينترنت نيز متصل باشد . intranet
دريافت فرماني براي دريافت پيام نگارهاي تازه . receive
دريافتي مكاني كه پيام نگارهاي رسيده در آن نگهداري مي شود . inbox
دسته چند برنامه يا فرمان كه به صورت يك گروه پردازش شود . batch
دور آموزي نوعي نظام آموزشي كه در آن آموزش به صورت غير حضوري و از راه دور انجام مي شود . tele-education
دوركاري هر نوع كاري كه خارج از محيط كار اصلي انجام شود و در طي آن ارتباط كارمند و كارفرما ، از طريق اينترنت و از راه دور فراهم شود . telework
رتبه بندي داده ها مشخص كردن رتبه يك يك داده ها براساس اهميت نسبي آنها در يك زير مجموعه معين . data ranking
رخنه كردن دست يافتن غير مجاز به داده ها در رايانه ، معمولا به قصد تخريب يا سوء استفاده . hack
رخنه گر كسي كه از رايانه براي دستيابي غير مجاز به داده ها و معمولا به قصد تخريب ، بهره مي گيرد ، اين واژه ابتدا به معني كاربر جدي و مشتاق رايانه به كار مي رفت . hacker
رخنه گري عمل استفاده از رايانه براي دستيابي غيرمجاز به داده ها و معمولا به قصد تخريب يا سوء استفاده ، به ويژه در شبكه ها . hacking
ردگيري داده ها فرايند دريافت يا به كارگيري داده ها يا نمايش آنها در جايي ديگر . data tracking
رده بندي داده ها برنامه اي براي دسته بندي مجموعه اي از داده ها براساس ويژگيهاي آنها . data classifier
رساننده خدمات كاربري ، رخك كار ساز مستقلي كه توزيع و مديريت نرم افزاري را بر عهده دارد . Application Service Provider , ASP
رساننده سرويس اينترنتي ، رسا سازمان يا شركتي كه دسترسي به خدمات اينترنتي را براي كاربران رايانه فراهم مي سازد . Internet Service Provider , ISP
رمز ، شناسه ، كد آرايش نمادين داده ها يا دستورالعملها در يك برنامه رايانه اي . code
رمزبندي فرايند تغيير دهي اطلاعات به صورتي كه براي اشخاص يا طرفهاي غير مجاز نامفهوم باشد . encryption
رمز بندي داده ها فرايندي كه در آن ، داده ها به دلايل امنيتي رمزبندي شوند . data encryption
رمز بندي شده ويژگي اطلاعاتي كه به صورت تغيير داده شده باشد كه براي اشخاص يا طرفهاي غير مجاز مفهوم نباشد . encrypted
رمزبندي كردن تغيير دادن اطلاعات به نحوي كه براي اشخاص يا طرفهاي غيرمجاز نامفهوم باشد . encrypt
رمز شناختي مربوط به رمز شناسي . cryptological
رمزشناس متخصص علم رمزشناسي . cryptologist
رمزشناسي شاخه اي از دانش كه به تبادل اطلاعات و ارتباطات محرمانه در شبكه هاي رايانه اي مي پردازد . cryptology
رمزگشايي داده ها ، رمزگشايي فرايند تبديل داده هاي رمزبندي شده به داده هاي روشن . data decryption , decryption
رمزگشايي شده ويژگي اطلاعات يا داده هاي رمزبندي شده اي كه به اطلاعات يا داده هاي روشن تبديل شده باشند . decrypted
رمزگشايي كردن تبديل كردن داده هاي رمزبندي شده به داده هاي روشن . decrypt
رمزنگار فرد رمزگشاي ماهر در تحليل كدها و رمزنگاشتها . cryptographer
رمزنگاري فرايند تبديل اطلاعات به الگوريتمي خاص براي جلوگيري از افشاي آن . cryptography
رمزنگاشت پيامي كه به صورت محرمانه و مخفي درآمده باشد . cryptogram
روش امن روشي براي ايجاد ايمني در تبادل داده ها . secure method
رونوشت برداشتن ، رونوشت قرار دادن قطعه اي از متن يا نگاره در حافظه موقت براي استفاده در مكاني ديگر . copy
رونوشت محرمانه نسخه ديگري از پيام نگار كه براي شخص ديگري غير از گيرنده اصلي فرستاده مي شود ، بي آنكه گيرنده اصلي آگاه شود . blind carbon copy , bcc
رهياب ابزاري ، معمولا رايانه اي اختصاصي كه ، براي پيوند دادن دو شبكه به كار مي رود ، بسته (packet) هاي داده ها را دريافت و مقصد آنها را مشخص مي كند و آنها را به شبكه اي كه برايشان در نظر گرفته شده است ، منتقل مي سازد . router
زبان همگذاري زبان برنامه نويسي سطح پايين و نمادين كه در آن دستورها با اسامي كوتاه و ياد آور (mnemonic) نوشته مي شود . assembly language
زيرساخت مجموعه عناصر پايه اي لازم براي انجام يك فعاليت يا ايجاد يك سيستم . infrastructure
زيرساختي مربوط به زير ساخت . infrastructural
ساختار داده ها 1- مجموعه اي از عناصر يا اقلام داده اي (data element) كه حكم يك واحد را داشته باشد . 2- آرايش منطقي داده ها به نحوي كه بتوان از آنها براي مديريت داده ها در يك سامانه استفاده كرد . data structure
سامانه مديريت دادگان ، سامد سامانه اي براي پشتيباني از ايجاد و دستيابي ونگهداري و كنترل دادگان و تسهيل اجراي برنامه هاي كاربردي با بهره گيري از داده هاي اين دادگان . database management system , DBMS
سرپرست دادگان متخصصي داراي دانش كامل در مديريت و طراحي و بهينه سازي و فعال سازي دادگان . database administrator
سرپرست داده ها شخص يا برنامه اي كه وظايف مربوط به گردآوري و درونداد و ذخيره سازي و پردازش داده ها در سامانه اطلاعات يك سازمان را برعهده داشته باشد . data administrator
سرپرستي دادگان وظيفه يا مسئوليتي كه سرپرست دادگان برعهده دارد . database administration
سرپرستي داده ها انجام وظايف مربوط به گردآوري و درونداد و ذخيره سازي و پردازش داده ها در سامانه اطلاعات يك سازمان . data administration
سيستم اطلاعاتي سامانه رايانه اي براي جمع آوري و سازماندهي و توليد و ذخيره و بازيابي و اشاعه اطلاعات . information system
سيستم اطلاعاتي امن سامانه اي اطلاعاتي كه در برابر سوء استفاده و نفوذ ، محفوظ و داراي سطح معقولي از قابليت دسترسي باشد . secure information system
شبكه ارتباط داده اي شبكه اي جهاني كه امكان انتقال سريع و به صرفه پيغامها و اطلاعات الكترونيكي را به كاربران مي دهد . data communication network
شناسه كاربر شناسه اي كه با آن كاربر به سيستم رايانه اي معرفي مي شود . user ID
صفحه وب صفحه ابرمتني كه با نشاني خاص در اينترنت ارائه شود . web page
فراداده مجموعه گسترده اي از اطلاعات در باره چگونگي توصيف و كاربرد داده ها . metadata
فشرده سازي داده ها روشي براي رمزبندي داده ها به نحوي كه داده ها فضاي كمتري به خود اختصاص دهند . data compression
فناوري اطلاعات ، فا , اصطلاح عام ناظر بر تمام فنوني كه در آنها از رايانه و فناوري ارتباطات براي ايجاد ، ذخيره سازي ، نمايش ، تبادل و مديريت اطلاعات استفاده مي شود . IT information technology
فناوري اطلاعات و ارتباطات ، فاتا مجموعه فعاليتهاي مرتبط با مخابرات و اطلاعات كه در آن فناوري پردازش اطلاعات نقش ياري دهنده در تحقق اهداف مخابراتي دارد . information and communication technology , ICT
فهرست پيوندي فهرستي از اقلام داده اي كه هريك از آنها داراي شناسه اي براي تعيين جاي هر قلم داده در فهرست باشد . linked list
قاپ بي نام قاپي عمومي كه امكان دسترسي به ان براي همگان يكسان باشد . anonymous FTP
قاپ كردن انتقال رايانه اي يك پرونده با قرارداد انتقال پرونده . file transfer protocol , FTP
قاپگاه وب گاهي كه به عنوان بستر قاپ از آن استفاده شود . FTP site
قالب ساختار تعريف شده براي ذخيره سازي يا پردازش داده ها . format
قالب بندي سازمان دهي اطلاعات مطابق با مشخصات از پيش تعيين شده و معمولا براي پردازش رايانه اي . formatting
قالب متني قالبي كه در آن داده ها با نويسه هاي الفبايي عددي و معمولا به صورت واژه و جمله و بند ارائه مي شوند. text format
قرارداد انتقال پرونده ، قاپ قراردادي براي انتقال پرونده از رايانه اي به رايانه ديگر در شبكه هاي رايانه اي . File transfer protocol , FTP
كاربر استفاده كننده از رايانه . user
كاربرپسند ويژگي نرم افزار يا سخت افزاري كه كار كردن با آن يادگيري استفاده از آن ، براي كاربران تازه كار يا بي تجربه ، ساده و آسان باشد . user – friendly
كارخواه – كارساز سيستمي كه در آن كارخواه درخواستي براي كارساز مي فرستد و كارساز آن درخواست را پردازش مي كند و نتيجه را به كارخواه باز مي گرداند . client-server
كارساز دادگان ، كارداد رايانه اي كارساز كه به امور مربوط به ارتباط مداوم با ديسك يا نوارخانه داده ها مي پردازد . database server
كاشف داده ها برنامه اي كه يك دادگان را جست و جو و تحليل مقدماتي كند تا محتواي اطلاعاتي آن تعيين و معمولا ديداري سازي شود . data explorer
كدبند شخص يا برنامه يا نرم افزار يا دستگاه تبديل اطلاعات به صورتي ديگر و براساس رمزگذاري معين . encoder , coder
كد پوشيده كدي كه تبديل به رمز شده باشد و معناي آن براي گيرنده غير مجاز قابل درك نباشد . enciphered code
كد گذار وضع كننده قواعدي براي انطباق عناصري از يك مجموعه بر عناصري از مجموعه ديگر و معمولا با تناظر يك به يك . coder

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه