جمعه, 06ام اسفند

شما اینجا هستید: رویه نخست زبان و ادب فارسی زبان پژوهی

زبان پژوهی

انتشار فرهنگ املایی خط فارسی بر روی تارنمای فرهنگستان

نخستین جلسۀ آئین‌نامۀ چهارمین دورۀ جایزۀ فرهنگستان به مطبوعات، در خردادماه 1395، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، برگزار شد.

خبری تازه‌ از واژه‌های مصوب فرهنگستان - واژگان فارسی را به کار گیریم 51

شمار واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی به حدود 50 هزار واژه رسید.

سر و کله این «ه» از کجا پیدا شد؟

این پرسشی است که با طرح آن می‌توان توجه‌ها را به سمتش جلب کرد و نسبت به یک اشتباه که در زبان فارسی بسیار فراگیر شده هشدار داد. «نزدیکه دو سه ماه»، «مثله تو»، «مشغوله کار»، «تویه حیاط» و نمونه‌های اشتباهی از این دست این روزها بسیار زیاد در نوشتارهای فارسی به‌خصوص در فضای مجازی به چشم می‌خورد.

کُرتَه، قُرطَه، کُت

واژه کُرتَه در پارسی از پهلوی (پارسی میانه) کُرْتَکْ می باشد. که به شکل قُرطَق و قُرطَه معرب شده است. فرهنگ‌ها این واژه را در معنا برای دو چیز به کار برده‌اند: یکی پیراهن، و دودیگر قبا و یا نیم تنه.

واژگان فارسی را به کار گیریم 50

واژگان برابر فارسی پیشنهادی خوانندگان و شورای نویسندگان «خواندنی» منتشر شده در ماهنامه خواندنی  شماره 90، سال چهاردهم، بهمن و اسفندماه 1394، رویه 38.

واژگان فارسی را به کار گیریم 49

واژگان برابر فارسی پیشنهادی خوانندگان و شورای نویسندگان «خواندنی» منتشر شده در ماهنامه خواندنی  شماره 60، سال هشتم، اسفندماه 1388و فروردین 1389، رویه 49.

در همین زمینه