دوشنبه, 25ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست زبان و ادب فارسی زبان پژوهی واژگان برابر فارسی پیشنهادی از سوی خوانندگان و شورای نویسندگان «خواندنی» 1

زبان پژوهی

واژگان برابر فارسی پیشنهادی از سوی خوانندگان و شورای نویسندگان «خواندنی» 1

برگرفته از ماه‌نامه خواندنی شماره 61 - رویه‌ی 32

واژگان فارسی را به کار گیریم.

انعقاد = بستن
حقیقتا = به راستی
مشاهده = دیدن
شبکه ریلی = شبکه راه‌آهن
سنگ معدنی = کان‌سنگ
پروسه = فراگشت
عیادت = دید، بازدید
اجرت = دستمزد
مساوی = برابر
تساوی = برابری
طی کردن = پیمودن
طی = در
اخیر = نزدیک
روزهای اخیر = روزهای نزدیک
طبخ = پخت
طباخ = آشپز
انتها = پایان
انحراف = کژی
انفجار = ترکیدن
کنترل = بازبینی
مجدد، مجددا = دوباره
مدرن = نوین
معبر = گذرگاه
معابر = گذرگاه‌ها
قدمت = دیرینگی
GPS = ناوبری
مصنوعی = دست‌ساز، دست‌کند
کم و کیف = چند و چون
پتانسیل = توانایی نهفته
رقیب = هماورد
اسپری = افشانه
اسانس = افشره
آتی = آینده
آتیه = آینده
عموم = همگان
عمومی = همگانی
ناظر = دیده‌بان
نظارت = دیده‌بانی
شجاع = بی‌باک
سارق = دزد
توالد و تناسل = زاد و برزاد
کشف = پیدایی، پیداشدن، پیدا کردن
تعرفه = نرخ‌نامه
تجمیع = یک‌ کاسه کردن
موسسه = بنگاه
هک (رایانه) = دستبرد
معقر = کاو
محدب = کوژ
مادی = هستی‌مند، استومند
فورمالیته = تشریفات / آیین
گرانیت (سنگ) = خارا
قرائت = خواندن
تغییر = دگرگونی
جنب = کنار / پهلو
جمع = گردآوری
جلف = سبک‌سر
جمعه = آدینه
جنایت‌کار = تبه‌کار
جواب = پاسخ
سئوال = پرسش
جوار = همسایگی
مجاور = همسایه
جهاز = ساز و برگ
حاذق = چیره‌دست = زبردست
حاشیه / کنار، گوشه
حافظ = نگهبان، پشتیبان / از بردارنده
حاکم = فرمان‌روا
حادثه = رخ‌داد، پیش‌آمد
حال = اکنون
حامی = پشتیبان
حبیب = دوستدار
حجر = سنگ
حداقل = کمینه / دست‌کم
حداکثر = بیشینه / دست‌بالا
حدیث = گفتار
حد = مرز، کرانه
حذر = پرهیز
حرارت = گرما
حراست = نگهبانی
حرام = ناشایست، ناروا
حرص = آز
حرف = واژه
حروف = واژگان
حرفه = پیشه
حریر = ابریشم
رحلت = درگذشت
رحم = بخشش
رحمان = بخشاینده
ذره ذره = خرده خرده
ذبح = سربریدن
ذخیره = پس‌انداز
ساحل = کرانه
ساقط = افتاده
ساعی = کوشا
سبب = دست‌آویز
سجایا = خوبی‌ها
ستار = پوشاننده
سحر = بامداد، سپیده‌دم
سخاوت = بخشش
سرقت = دزدی
سرعت = شتاب، تندی
سریع = تند
سریع‌السیر = تندرو
سقوط = افتادن، پرت شدن
سعایت = بدگویی
سلام = درود
سلامت = تندرستی
سم = زهر
سمع = شنیدن
سوءظن = بدگمانی
فیلتر = پالاینده

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه