پنج شنبه, 31ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست زبان و ادب فارسی زبان پژوهی واژگان فارسی را به کار گیریم 49

زبان پژوهی

واژگان فارسی را به کار گیریم 49

برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 60، سال هشتم، اسفندماه 1388 - فروردین 1389، ص 49

جاذبه   =  کشش
جاسوس  =  خبرچین
جالب  =  گیرا
جاهل  =  نادان
جبار  =  ستم‌گر، زورگو
جبر   =  زور، ستم
جایز  =  روا داشتن
جدید  =  نو، تازه
جدال  =  پیکار، ستیز
جراحت  =  زخم
مجروح  =  زخمی
جرثومه  =  ریشه
جزا  =  پاداش
جریمه  =  تاوان
جریده  =  روزنامه
جهت  =  سو
جوهر  =  گوهر
خارج  =  بیرون
خاضع  =  فروتن
خاص  =  ویژه
خاصیت  =  ویژگی
خاطره  =  یابود
خالص  =  ناب، پاک
خالی  =  تهی
خبیث  =  ناپاک، پلید
خجول  =  کم‌رو
خراب  =  ویران
خالی  =  تهی
خشن  =  تندخو، زمخت
خشوع  =  فروتنی
خصم  =  دشمن
خصومت  =  دشمنی
خٌِفت  =  خواری، فرومایگی
خلاصه  =  چکیده
دایم  =  پایدار، جاوید، همیشگی
دخل   =  درآمد
دعوا  =  نیایش، راز و نیاز
ستیزه  =  ستیز، پرخاش
دغدغه  =  نگرانی، دل‌نگرانی، دل‌واپسی
ذات  =  سرشت
ذریه  =  فرزند
ذلت  =  پستی، خواری، فرومایگی
ذلیل  =  پست، خوار، فرومایه
رابطه  =  پیوند
ربط  =  پیوند
راضی  =  خشنود
راغب  =  خواستار
راکد  =  ایستا
رکود  =  ایستایی
رای  =  اندیشه
راوی  =  گوینده
ربع  =  یک‌چهارم
رجل  =  نامدار، بزرگ
رجال  =  نامداران، بزرگان
رجوع  =  بازگشت
رجعت  =  بازگشتن
رحلت  =  درگذشتن
ساحت  =  درگاه
سحر  =  جادو
ساحر  =  جادوگر
سارق  =  دزد
سرقت  =  دزدی
سکوت  =  خاموشی
ساکت  =  خاموش
سلامت  =  تندرستی
سالم  =  تندرست
سانحه  =  پیش‌آمد، روی‌داد
سبحان  =  پاک
ستر  =  پوشاندن
ستار  =  پوشاننده
سرحد   =  مرز
سد  =  بند
سریع  =  تند
سعادت  =  خوش‌بختی، نیک‌بختی
سعید  =  خوش‌بخت، نیک‌بخت
سفاک  =  خون‌ریز
سعایت  =  بدگویی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه