دوشنبه, 01ام مرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست زبان و ادب فارسی زبان پژوهی واژگان فارسی را به کار گیریم 36

زبان پژوهی

واژگان فارسی را به کار گیریم 36

برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 81، سال دوازدهم، اردیبهشت و خرداد 1393، رویه 38

کمنت (Comment) = توضیح، تفسیر، روشنگری، اشاره، تعبیر
فسیل = سنگواره
رنگینک = رده‌بندی
فینال = پایانی
دمغ = سرخورده
دنیا = جهان، گیتی
دوام = پیدار
دیه = خون‌بها
ربح = بهره
خطابه = سخنرانی
خطیب = سخنران
خط = نوشته
خطوط = نوشته‌ها
حسن = نیکی
حسنات = نیکی‌ها
خصم = دشمن
خصومت = دشمنی
خرج = هزینه، دررفت
دخل = درآمد
رزق = روزی
رزاق = بسیار روزی‌رسان
رایحه = بو
ضرب = زدن
ضارب = زننده
ضاله = گمراه
ضلالت = گمراهی
ضد = پاد
ضرر = زیان
ضروری = بایسته
قدم = گام
اقدام = گام برداشتن
تظلم = دادخواهی کردن
متظلم = دادخواه
متعادل = همسنگ
متعاقب = پشت بند
متعجب = شگفتانگیز
تغییر = دگرگونی
متغیر = دگرگون
فکر = اندیشه
تفکر = اندیشیدن
متفکر = اندیشمند
متفرق، متفرقه = پراکنده
تقوا = پرهیزکاری
متقی = پرهیزکار
مقابل = روبهرو
تکبر = خودخواهی، خودبینی
متکبر = خودخواه، خودبین
تکلم = گفتن
متکلم = گوینده
اتکا = پشتگرمی، دلگرمی
متکی = پشتگرم، دلگرم
تلاطم = آشفتگی
متلاطم = آشفته
متمادی = دراز
تمایز = بازشناختن
متمایز = بازشناخته، دگرگون
تمدن = شهرنشینی، شاروندی
متمدن = شهرنشین، شاروند
تمکن = دارایی، توانگری
متمکن = دارا، توانگر
تملق = چاپلوسی، سالوسی
متملق = چاپلوس و سالوس
تناسب = همآهنگی
متناسب = همآهنگ
متناهی = پایان پذیر
لامتناهی = پایان ناپذیر
تنفر = بیزاری
متنفر = بیزار
تنوع = گوناگون
متنوع = گوناگونی
تواتر = پی‌درپی
متواتر = پی‌درپی
توازن = همسنگی
متوازن = همسنگ
متواری = گریزان، گریزنده
تایپوگرافی = خط نگاره، نقاشی خط

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه