دوشنبه, 25ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست زبان و ادب فارسی زبان پژوهی واژگان فارسی را به کار گیریم 29

زبان پژوهی

واژگان فارسی را به کار گیریم 29

برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 76، تیر و امرداد 1392، صفحه 45

درساژ (اسب‌سواری) = نمایش حرکات اسب
استرداد = پس‌دادن، بازدادن
استفاده کردن = بهره‌بردن، بهره‌ور شدن
استیصال = بدبختی، تیره‌روزی
لازم = بایسته
لاعلاج = بهبود ناپذیر
لاف‌زدن = خود را ستودن
لبیک گفتن = فرمان بردن، فرمان‌برداری
لجاجت = سرسختی، گستاخی
وصیت کردن = سپارش کردن – اندرز کردن
وعده = نوید
وفور نعمت = بسیاری – فراوانی
وقیح = زشت‌خویی
ویترین = جعبه آینه
ویلا = بستان‌سرا
مخروبه = فروپاشیده، ویرانه
مخفف = کوتاه شده
مخفیانه = پنهانی، در نهان
مخلوط کردن = درهم آمیختن
مدح = ستایش
مراسم تدفین = آیین خاکسپاری
مراسم عزاداری = آیین سوگواری
تحمل = بردباری، پایداری
تداوم = پایداری، ماندگاری
تراکم = فشردگی
تزویر = ترفند، نیرنگ
طریق = راه، روش
طرق = راه‌ها، روش‌ها
مامن = پناهگاه
مامور = کاردار
مانع = بازدارنده، جلوگیر
مانوس = خوگرفته، همدم
ماهر = زبردست، چیرهدست
ماهیت = چیستی
مبادله = دادوستد
مباحثه = گفت‌وگو
مبرا = دور، پاک
مبسوط = گسترده
بشارت = نوید
مبشر = نوید دهنده
بعثت = برانگیخته شدن
مبعوث = برانگیخته شده
مابعد = پس از این
بین = میان
مابین = درمیان
ماتم = اندوه، سوگ، پرسه
ماجرا = پیشآمد
ماحصل = به‌دست‌آمده
ماخذ = سرچشمه
مادام = هنگامیکه
مادام‌العمر = همیشگی، تاپایان زندگی
مازاد = فزونی
ماسبق = پیشینه
ماسلف = گذشته
مافوق = بالاتر
مال = دارایی
مالک = دارا، دارنده

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه