یکشنبه, 27ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست زبان و ادب فارسی زبان پژوهی واژگان فارسی را به کار گیریم 50

زبان پژوهی

واژگان فارسی را به کار گیریم 50

برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 90، سال چهاردهم، بهمن و اسفندماه 1394، ص 38


واژگان برابر فارسی پیشنهادی شرکت مخابرات استان تهران

Send  = ارسال (فرستادن /  این واژه از خواندنی است)
Out box = ارسالی (فرستادنی /  این واژه از خواندنی است)
Redo = از نو
Password = رمز (گــذرواژه  این واژه کاربرد بیشتری دارد)
Stop = ایست
Data Transmition  = انتقال داده‌ها
Refresh  = بازآوردن
Reconfiguration  = بازپیکر بندی
Open  = باز کردن
Cut and paste = ببر و بچسبان
On-Line = بر خط
Copy and paste = بردار و بچسبان
Cut = برش ـ بریدن
Banner  = برنما
Export = برون بر
Data Conversion  = برگردان داده‌ها
Off – Line  = برون خط
Information Highway  = بزرگراه اطلاعاتی
Package = بسته
Maximize = بیشینه کردن
Site = پایگاه (دیدارگاه / تارنما   این واژه از خواندنی است)
Data file  = پرونده داده
Back up = پشتیبانی / پشتیبان گرفتن
Window  = پنجره
Windoing = پنجره بندی
Eneipher = پوشیده ساختن (پوشانیدن این واژه از خواندنی است)
Oeiginator = پیام ساز
Draft = پیش‌نویس
Attachment = پیوست
Link = پیوند / پیوند دادن
Preview = پیش نما
Computer Fraud = تقلب رایانه‌ای
Logging = ثبت
Log = ثبت کردن
Keybord = صفحه کلید
Search engine = جویش‌گر
Print = چاپ / چاپ کردن
Data = داده / دادهها
Data messag = داده پیام
Data Generation = داده زایی
Portal = درگاه
Import = درون برد
Inbox = دریافتی
Batch = دسته
Data ranking = رده‌بندی داده‌ها
Hack = رخنه
Hacking = رخنه گری
Hacker = رخنه‌گر
Code = شناسه / رمز
Copy = رونوشت / رونوشت برداشتنی
Router = رهیاب
User ID = شناسه کاربر
Aplication Service Provider(ASP)P
= خدمت رسان کاربری (رخک)
Internet Service Provider (ISP)P
= خدمت رسان اینترنتی (رسا)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه