چهارشنبه, 23ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها نگاه روز چه کسی باید برود: مردم بحرین یا بیابان گردان مهاجر

نگاه روز

چه کسی باید برود: مردم بحرین یا بیابان گردان مهاجر

برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 85، سال سیزدهم، بهمن و اسفندماه 1393، رویه 17

شورای نویسندگان

جای هیچ گونه دودلی نیست که خاندان آل‌خلیفه، با یاری و دستگیری استعمار بریتانیا بر بحرین مستولی شده‌اند. این امر هم جای هیچگونه دودلی ندارد که آل خلیفه از بیابانگردان صحرای عربستان بودند که با حمایت ناوگان بریتانیا از خشکستان و شنزارهای عربستان، بر آبخست (جزیره) آباد و سرسبز بحرین، حاکم شدند.

آل‌خلیفه با چاکری استعمار بریتانیا و خیانت محمدرضا شاه و هیات حاکمه‌ی وقت، قبای به اصطلاح استقلال به تن کردند و این بار در پناه ناوگان آمریکا و حمایت سیاسی بریتانیا، به ظاهر در بحرین نظام مشروطه اعلام کردند.

امپریالیسم آمریکا ـ  استعمار بریتانیا در این میان کوشید تا میتواند چهره‌ی آل‎خلیفه را بزک کرده و در نتیجه، صورت امروزین به آن بخشد؛ اما خیزش مردم آبخست (جزیره) که اکنون وارد چهارمین سال خود شده است، نشان داد که «چهره‌پردازی»ها کارساز نبود. مردم گله جزیره‌ی بحرین (مجمع‌الجزایر) یک صدا برکناری «آل‎خلیفه» را فریاد می‌زنند. مردم در این نبرد نابرابر با پایداری ناباورانه برابر عمال آل‌خلیفه، سربازان ارتش عربستان سعودی، امارات، کویت و اردن و نیز مزدوران لباس شخصی پاکستانی، نشان دادند که برای رسیدن به «حق حاکمیت» هرگز کوتاه نخواهند آمد.

از سوی دیگر، بخش قابل‌توجهی از آنان، خواهان پیوند دوباره با ایران و وحدت با سرزمین مادر هستند.
کار « ایران گرایی» در میان مردم گله جزیره‌ی بحرین به جایی رسیده است که آل‌خلیفه اعلام کرده که هواخواهان ایران، کشور را ترک کنند.

برپایه‌ی خبر خبرگزاریها: در پی مشارکت گسترده انقلابیون بحرینی در تظاهرات ضد رژیم آلخلیفه، وزیر کشور بحرین از هواداران ایران خواست، این کشور را ترک کنند.

از یاد نبریم که محمدرضا شاه پهلوی تجزیه‌گر بحرین، در سال 1354 فرمان به بنیانگذاری حزب فراگیر رستاخیز داد. محمدرضا شاه به دنبال تشکیل حزب رستاخیز در سخنانی گفت : هرکس با این حزب موافق نیست، میتواند گذرنامه بگیرد و از ایران برود؛ اما سه سال بعد یعنی در سال 1357 این محمدرضا شاه پهلوی بود که ناچار شد از ایران برود.

هرگاه مساله‌ی « تَرک» به میان آید، میبایست عناصر وارداتی بریتانیا، گله جزیره‌ی بحرین را ترک کنند؛ نه مردم اصیل این منطقه. اگر کسی یا کسانی باید گله جزیره‌ی بحرین را ترک کنند، که باید ترک کنند آن هم در آینده‌ای زود، این کسان عبارتند از خاندان آل‌خلیفه و ایادی آنها که از شن‌زارهای عربستان به این سرزمین کوچانده شده‌اند و در فرجام باید خاک بحرین را ترک کنند و دوباره به شنزارها برگردند!

شیخ بحرین و عوامل او، این رج از قصیده‌ی بلند یعقوب سروده‌ی شادروان حسین پژمان بختیاری را از یاد نبردند. یعقوب به نماینده‌ی خلیفه می‌گوید:

سیر از سریر و دولت و شاهی کنم ترا
    یکسر به سوی بادیه راهی کنم ترا

پاسخ یعقوب، همان پاسخ مردم بحرین به شیخ بحرین نیز هست.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه