چهارشنبه, 30ام آبان

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها رویدادهای فرهنگی

رویدادهای فرهنگی

گزارش فشرده ای از نشست اسماعیلیان و قلعۀ الموت در 15 آبان 1396

از کارهای حسن صباح که در واقع ناسیونالیسم ایرانی را خیلی خیلی تقویت می کند، قبول کردن زبان فارسی است به جای زبان عربی بود؛ ما حتی در ادعیه ای که از زمان حسن صبّاح و بعدا در بین اسماعیلی داریم، هیچ کدام عربی نیست و همۀ آنها به زبان فارسی بود، و این راهی بود که ناصر خسرو آغاز کرد و حسن صباح آن را تایید کرد و دنبال این کار رفت. این بود که ادبیات اسماعیلی در ایران به زبان فارسی نوشته شد و چون این ادبیات به زبان فارسی بود، هویت ایرانی را ترویج می کرد.

انتشار کتاب «حرکت به سوی توسعه پایدار»؛ چالش‌ها و فرصت‌های حمایت از میراث فرهنگی و محیط زیست

مؤلف در تشریح موضوعات کتاب خود می نویسد: اسناد حقوق بین الملل میراث فرهنگی و محیط زیست، تعامل و تاثیرگذاری متقابل میراث فرهنگی- بویژه میراث ناملموس – و محیط زیست بر یکدیگر را تایید کرده و کشورها را به ایجاد چارچوب های سیاست گذاری و حقوقی واحد برای حمایت و حفاظت هماهنگ و تلفیقی این دو ، ترغیب می کنند. همچنین، نقش دو مقوله میراث فرهنگی و محیط زیست در پیشبرد توسعه پایدار، مورد تایید حقوق بین الملل این دو حوزه است.

گزارشی از سه‌شنبه‌های شاهنامه‌ای بابل (شهر مه‌میترا و بهارنارنج)، نشست 9 خرداد 1396

گفتار اندر رزم اسپندیار با بیدرفش پلید / گفتار اندر گریختن ارجاسپ از اسفندیار / گفتار اندر آمدن گشتاسپ به ایران به فرخی / گفتار اندر بدگفتن کرزم اسپندیار را /    گفتار اندر بند کردن گشتاسپ اسپندیار را

گزارشی از سه‌شنبه‌های شاهنامه‌ای بابل (شهر مه‌میترا و بهارنارنج)، نشت 2 خرداد 1396

مروری بر هوشنگ پیشدادی (هئوشینگه)
چیرگی بر گیتی:
پیدایی آتش،آهن، ساخت ابزارهای آهنی، رام کردن جانوران سودمند، دوختن جامه بر اندام مردم، پراز دادکردن گیتی(قانون)= شهریاری جهان را به ابادانی سپردن، رام ساختن و در اختیار گرفتن فروکِشتنی‌ها و چراگاه‌ها، تاختن آب از دریاها به هامون‌ها یک جانشین شدن و روی آوردن به کشاورزی

نگاهی به یک پیشخوان کتاب در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۱۳- ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

تاریخ تجزیه ایران / جهان نمای تاریخ ایران / هنر رهبری کورش بزرگ / تاریخ ایران کهن (از سپیده دم تاریخ تا آغاز دوران باستانی) / آذربایجان و اران / بابک، شهریار ایران زمین / فرهنگ واژگان آذری / ما و بیگانگان / مطالعاتی در باره ی تاریخ، زبان و فرهنگ آذربایجان / ایران و توران / روز ۲۸ امرداد، سه راه بوذرجمهری.

چرا باید از جشنواره ملی عکس شاهنامه حمایت کرد؟

جشنواره ملی عکس شاهنامه جشنواره ای مستقل و مردمی، از کوششهای نهادهای فرهنگی مستقل و از دل جامعه مدنی بیرون آمده است.

در همین زمینه