دوشنبه, 25ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست ایران پژوهی تیره‌های ایرانی فهرست نامه پژوهش‌های زبان دیرینه آذربایجان بخش دوم (م-ی)

تیره‌های ایرانی

فهرست نامه پژوهش‌های زبان دیرینه آذربایجان بخش دوم (م-ی)

پژوهش وگردآوری: بابک آذرتات(علیخانی)
 
             به نام خداوند جان و خرد
 
 
                                    ...فروهر پاکدین آتورپات1 را می ستاییم...
                                                                             «یشت ها»

181)ماهنامه آناهید پیش شماره سال1/(تیرماه1382)/رویه های46تا53/زبانهای باستانی
  آذربایجان/دکتر حسینقلی کاتبی/
182)ماهنامه آناهید شماره2 سال1/(مهرماه1383)/(رویه های31تا37/زبان آذری پهلوی
  (فارسی)ازظهوراسلام تا امروز/غلامرضاانصاف پور/)و(رویه های104تا114/تبارمردم
  آذربایجان(مادی ها)و وحدت این قوم با دیگر اقوام ایرانی/ غلامرضاانصاف پور/)/
183)ماهنامه ایران مهر شماره5/(آذر1382)تهران/رویه های7 تا15/زبان دیرین آذربایجان/
  دکتر منوچهر مرتضوی/
184)ماهنامه ایران مهر شماره6/(دی1382)تهران/رویه های32 تا36/زبان مردم آذربایجان
  و پان تورکیسم/محمدتقی سبکدل/
185)ماهنامه ایران مهرشماره 17-16/(شهریور- مهر1384)تهران/رویه های46 تا51/ تات
  های داغستان و افسانه های مردمی آنان/رحمان رجبی (یزدانی فر)/
186) ماهنامه چیستا سال6/(1368)تهران/رویه های413 تا420/نوروز در تالش/علی
  عبدلی/
187)ماهنامه چیستا سال14/(6- 1375)تهران/رویه های35 تا40/گاثاها و نام اماکن تالش/
  علی عبدلی/
188)ماهنامه چیستاشماره8 و9سال14(پیاپی138-139)/(اردیبهشت-خرداد1376)/رویه
  های640تا647/تات وتاتی/دکترمحمد ترابی/
189)ماهنامه چیستاشماره206-207/(اسفند1382-فروردین1383)/رویه های456تا469/
  آئین های نوروزی در تاکستان/روح الله خالقی/
190)ماهنامه چیستاشماره2و3 سال16(پیاپی153-152)/(آبان- آذر1377)/رویه های185
  و186/ رودبار زیتون ، مرز زبان گیلان/ بابك قلی زاده دارستانی/[درباره کردی،ترکی ،
  تاتی]/
191)ماهنامه خواندنی شماره22 سال3/(خرداد1384)تهران/رویه های45 تا48/بررسی روند
  جایگزینی زبان آذری کنونی به جای«آذری مادی»/یحیی خان محمدآذری/
192)مجله آینده شماره4-6/ سال5/(تیر-شهریور1358)/به کوشش ایرج افشار/رویه های
  302تا305/نامه[ای]درباره ی زبان آذربایجان/امیل بئرE.Baer,/
 
193)مجله آینده سال9/(1362)/ رویه های675 تا677/ زبان فارسی در زنجان/استاد ایرج
  افشار/
194)مجله آینده شماره5 سال9/(1362)/یادی دیگر از مسائل زبان فارسی/میر احمد
  طباطبائی/
195)مجله آینده شماره2 و3 سال10/(1363خرداد- اردیبهشت)/ رویه های126تا136/                 
  زبان مردم آذربایجان در گذشته/عنایت الله رضا/
196)مجله آینده شماره... سال10/(1363)/ رویه های379 تا381/زبان فارسی در زنجان
  حمید ایزدپناه//به همراه نوشته های شایسته ادب و عباس موسوی/
197)مجله آینده شماره های1تا3سال11/( فروردین تاخرداد1364)تهران/ رویه های146تا
  153/پندام وپنام[درباره ی یک واژه آذری مستعمل در آذربایجان]/مهری باقری
  (سرکاراتی)/
198)مجله آینده شماره 7-8 سال12/(مهر-آبان1365)/ رویه 363/ درباره ی لفظ تاجیک
 و تات/ دکتر سید محمد محیط طباطبایی/
199)مجله آینده شماره6-7 سال13/(شهریور- مهر1366)/ رویه های484- 485/تاجیک و
  تات[یادداشت]/محمد جعفر ملک زاده/
200)مجله آینده شماره...سال14/(1367)/رویه های247 تا253/زبان فارسی و آذربایجان/
  تقی ارانی/
201)مجله آینده شماره10تا12جلد15/ رویه های753 تا757/واژگان همانند در گویش های سمنانی و آذری/پناهی سمنانی/
202)مجله آینده شماره...سال16/(1369)/ رویه های719 تا723/غزلهای«آذری»بدر –
  شروانی/علی عبدلی/
203)مجله آینده شماره های5تا8سال17/(مرداد-آبان1370)تهران/ رویه های593تا595/
  زوارنو،زوانو[درباره ی یک واژه آذری مستعمل در آذربایجان]/عزیز دولت آبادی/
204)مجله آینده شماره های1تا4سال17/(فروردین تا تیر1370)تهران/ رویه های71تا78/
  سه کتاب درباره تالش و تات[گردآوری علی عبدلی](غزل های آذری بدرشیروانی) /
  احمد اقتداری/
205)مجله آینده شماره های1و3و7و12سال18/تهران/
206)مجله آینده شماره های1تا3سال19/(فروردین تا خرداد1372)تهران/ رویه های23تا
  28/زبان آذری وگویش«قراونه»درسده هشتم هجری/یحیی ذکاء/
207)مجله آدینه شماره29/(آبان ماه1368)/مقاله طواف سهند/ایرج افشار/
208)مجله آموزش و پرورش شماره10سال8/(مهرماه1317)تهران/رویه های1تا8/ زبان
  تبریزی /دکتر سیدمحمد محیط طباطبایی/
209) مجله ارمغان شماره1و2سال24/رویه های86تا96/(1328)/آذربایجان و زبان آذری/
  ایزدیار/
210) مجله اندیشه نیک شماره2/(1354)/آذریگان(آگاهیهایی درباره ی گویش آذری)/
  صادق کیا/62رویه/
211) مجله ایران شناسی شماره...سال2/(پاییز1369) بتسدا(Bethesda)آمریکا/ رویه-
  های331-330/درباره ی فرهنگ و ادبیات آذربایجان/کاظم خویی/
212) مجله ایران شناسی دوره3/(1371) بتسدا(Bethesda)آمریکا/ رویه های 602 تا
  611/ سرنوشت تلخ تالش ها در آذربایجان شوروی/وارتان گریگوریان/
213) مجله ایرانشهرشماره4/پروفسور مارکوارت(j.marquart)/(1901م.)برلن(1280
  خورشیدی)/رویه های 395 تا404یک کنفرانس علمی درباره ی آذربایجان/
214) مجله ایرانشهر/(1924)برلین/سلسله مقاله درباره زبان فارسی در آذربایجان/دکتر
  تقی ارانی/
215) مجله ایران کوده شماره10/دکتر محمد مقدم/(1317)تهران/رویه های4تا18/یک
  سند تاریخی از گویش آذری تبریز(به انضمام رساله روحی انار جانی)/
216) مجله ایران نامه سال.../ آمریکا/ دو غزل تازه یافته/یحیی ذکاء/
217) مجله ایران نامه سال5/(1365)آمریکا/ رویه های76 تا80/ درباره ی گویش «کنار-
  آب»/یحیی ذکاء/
218)مجله بخارا شماره16 سال3/(بهمن و اسفند ١٣٧٩)/ رویه های84 و85/ تازه ها و پاره
  های ایران شناسی( ٢٥ :)سست- معبرابن سینا- تاتی گویی/ ایرج افشار/[درباره ی گویش
  تاتی آبادی سست در 10 کیلو متری شمال اسفراین]/
219)مجله بررسیهای تاریخی شماره1سال4(پیاپی19)/(فروردین-اردیبهشت1348)/رویه –
  های41تا52/سخنی در پیرامون آذربایگان/عنایت الله رضا/
220)مجله بررسیهای تاریخی شماره2و3سال4(پیاپی20و21)/(خرداد-شهریور1348)/
  رویه های49تا64/حدود تاریخی آذربایجان ایران/دکتر محمد جواد مشکور/
221)مجله بررسیهای تاریخی شماره1سال6/(فروردین-اردیبهشت1350)/رویه های331 تا
  350/پیشینه تاریخی سرزمین داغستان/ مجید یكتائی/ [درباره ی تاریخ پیش از اسلام،
  خط،زبان تاتی]/
222)مجله پیمان شماره های11-12 دوره3/رویه های685-688/زبان آذربایجان/احمد
  کسروی تبریزی/
223)مجله پیمان شماره7 سال7/(فروردین1321)/مقالات احمد کسروی/
224)مجله تاریخ شرق باستان جلد2 بخش3/(1903)مسکو/ردپای زبان های سامی در
  گویش تاتی یهودیان کوهستانی/ و.س.میلر(پدر)/
225)مجله تعلیم و تربیت دوره8/(مهر1317)/رویه های1تا8/درپیرامون زبان فارسی
  (تبریزی)/دکتر سید محمد محیط طباطبایی/
226)مجله تماشاشماره.../(1348)/سخنی پیرامون آذربایگان/دکتر عنایت الله رضا/
227)مجله تماشاشماره352سال7(29بهمن2536)/ رویه های18و19و80 و81 و102/ زبان
  آذربایجانیان (پژوهشی در کتاب ناشناخته ی مولانا روحی انارجانی،سده یازدهم)/
  فریدون جنیدی/
228)مجله جهان اخلاق/(فروردین1325)/رویه های82 تا93/خلخالی یک لهجه از اذری/
  عبدالعلی کارنگ/
229)مجله خواندنیها شماره6سال6 (پیاپی158)/(شنبه7مهر1324)/ رویه های6 و 7 و 8 / به
  آذربایجان.../ محمد تقی بهار/[درباره فرهنگ،تاریخ و زبان آذربایجان]/
230)مجله دانش شماره7سال3/رویه های384و385/یک دوبیتی آذری از شیخ صفی
  الدین اردبیلی/یحیی ذکاء/ (امرداد1333)/
231)مجله دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی- درمانی قزوین شماره28/پیوست
  پاییز1382)/ رویه های36تا43/ سنت های مردم روستاهای تاکستان در مراقبت های
  زایمان:پژوهش کیفی/دکتر سعید آصف زاده،فریبا طاهرخانی و احمد قدوسیان/
232)مجله راه دانش شماره2/(1332)/گویش کرینگان«تاتی»/یحیی ذکاء/
233)مجله راهنمای کتاب شماره3و4دوره13/(خرداد-تیر1349)/رویه های296تا298/
 [درباره ی]دستور لهجه ی تاتی جنوبی/دکتر احسان یارشاطر/احمد تفضلی/
234)مجله راهنمای کتاب شماره4تا6دوره17/(تیرتا شهریور1353)/رویه های360تا366/
  [درباره ی] لهجه قوناقکندی زبان تاتی/گردآوری:مقصود حاجی یف/ابوالفضل
  آزموده/
235)مجله راهنمای کتاب سال19/(1355)/رویه های98 تا101/ [بررسی و شناسایی کتاب]
  گویش آذری از رحیم رضا زاده ملک/ماری اردهالی/
236)مجله زبانشناسی شماره2سال1(پیاپی2)/(پاییز وزمستان1363)تهران/ رویه های109تا
  112/ [بررسی و شناسایی کتاب] فرهنگ تاتی و تالشی ،علی عبدلی/دکتر علی اشرف
  صادقی/
237)مجله زبانشناسی شماره2 سال3/(پاییز و زمستان1365)/رویه های75تا80/ دو غزل
  تازه یافته/یحیی ذکاء/
238)مجله زبانشناسی شماره2 سال3/دانشگاه تهران/
239)مجله زبانشناسی شماره2 سال5/(پاییز وزمستان1367)/رویه های70 تا87/ارگتیو زبانها
  و گویشهای ایرانی/ایران کلباسی/
240)مجله زبانشناسی شماره2 سال7(پیاپی14)/(پاییز وزمستان1369)/رویه های59تا62/
  آذری یا طالشی[درباره ی اشعار بدر شروانی]/حمید حاجت پور/
241)مجله زبانشناسی شماره1 سال9(پیاپی17)/(بهار و تابستان1371)/رویه های54تا64/
  اشعار محلی جامع الالحان عبدالقادر مراغی/دکتر علی اشرف صادقی/
242)مجله زبانشناسی شماره2سال9(پیاپی18)/(1371)/رویه های25 تا39/گویش تاتی
  تاکستان(1)/عباس طاهری/
243)مجله زبانشناسی شماره1 سال11(بهار و تابستان1373)/(آذر1375)/رویه های38 تا
  57/توصیف ساختمان دستگاه فعل در گویش تالشی (دهستان طاسکوه ماسال)/مهرداد
  نغزگوی کهن/
244)مجله زبانشناسی شماره1و2 سال12/(1374)/رویه های96 تا112/گویش تالشی/حمید
  حاجت پور/
245)مجله زبانشناسی شماره1 سال17(پیاپی33)/(بهار وتابستان1381)/ رویه های22تا41/
  واژه هایی تازه از زبان قدیم مردم اران و شروان و آذربایجان/علی اشرف صادقی/
246)مجله زبانشناسی شماره1 سال18(پیاپی35)/(بهار وتابستان1382)/ رویه های1تا12/
  معارضه ی ترکی با فارسی در اران و شروان:چند بیت به یک گویش ارانی و شروانی/
  دکتر علی اشرف صادقی/
247)مجله زبانشناسی شماره2 سال18(پیاپی36)/( پاییز وزمستان 1382)/ رویه های1تا33/
  فهلویات شیخ صفی الدین اردبیلی/ دکتر علی اشرف صادقی/
248)مجله زبانشناسی شماره1 سال20(پیاپی39)/( بهار وتابستان 1384)تهران/:
  رویه های 39 تا56/دستگاه واجی گویش تالشی و کاربرد آن در تحلیل بعضی
     خصوصیات فارسی جدید/مهرداد نغزگوی کهن/
 رویه های57 تا98/شباهتها و تفاوتهای گویشهای تالشی،گیلکی،مازندرانی/دکتر ایران
   کلباسی/
 رویه های113 تا126/ارگتیو در گویش تالشی/محرم رضایتی کیشه خاله/
 رویه های142 تا 146/زبان تالشی،گویش خوشابر/ مهرداد نغزگوی کهن/[بررسی و
    شناسایی کتاب زبان تالشی ،گویش خوشابر/حمید حاجت پور/گیلکان/(1383)رشت]/
249)مجله سرو شماره1جلد1/(مهر1340)تبریز/رویه6/ترانه ای چند از آذربایجان(خلخال)
  / عبدالعلی کارنگ/
250)مجله سووتیسکایا ایتنوگرافیا/(1985)مسکو/رویه11/ عبارت تات همچون مشخصه
  نژادی در آسیای میانه،ایران و ماورای قفقاز/ف.د.لیوشکیویچ/
251)مجله فرهنگ ایران زمین جلد2دفتر4/(1333)/چاپ3/(1368)/سخن/ رویه های329
  تا 372/رساله ی روحی انارجانی (رساله ای در آداب مردم تبریز)/ سعید نفیسی/
252)مجله فرهنگ ایران زمین جلد3/(1334)/ چاپ3/(1368)/سخن/ رویه های22تا77/
  رساله لغات فرس قدیم اهالی رامند/منوچهر ستوده/
253)مجله فرهنگ ایران زمین جلد5 دفتر1/(1336)تهران/رویه های 51تا92/گویش«گلین
  قیه»یاهرزندی/گردآورنده:یحیی ذکاء/
254)مجله فرهنگ ایران زمین جلد6/(1337)/چاپ3/(1368)/سخن/ رویه های324
  تا327/خوئینی یکی از لهجه های آذری/منوچهر ستوده/
255)مجله فرهنگ ایران زمین جلد12/(1343)/ چاپ3/(1368)/سخن/رویه های323 تا
  329/اشاره ای دیرآمده بر لهجه ی رامند/جلال آل احمد/
256)مجله فرهنگ خراسان شماره7و8 سال2/(پاییز و زمستان1381)/رویه های183 تا
  192/تاتی،گویشی در شمال خراسان/حبیب صفرزاده/
257)مجله کادح (ویژه ی تالش)سال10/(اسفند1371)رشت/تأملی بر ضرب المثلها و
  کنایه های تالشی/نبی الله شعبانی/
258)مجله کادح (ویژه ی تالش)/(اردیبهشت1372)رشت/ فهرست نامه مطالعات و
  تحقیقات پیرامون گویش آذری/کامیار عابدی//رویه8/توصیف گویش تالشی/محرم
  رضایتی کیشه خاله/
259)مجله ماهتاب دوره1  ( شماره4/خرداد/ رویه های111تا115)و(شماره5/تیر/ رویه-
  های151تا155)و ( شماره6/امرداد/ رویه های191تا196)و( شماره7/شهریور/ رویه های
  231تا238)[1317]آذربایجان و زبان فارسی/ محمدامین ادیب طوسی/
260)مجله ماهتاب دوره1/ رویه های270تا276/زبان هرزندات مرند//دکتر محمدامین
  ادیب طوسی/
261)مجله مردم گیاه شماره2سال1/(1372)/رویه های101 تا104/تات ها مردمی ایرانی
  نژادند.نمونه ای از ضرب المثل ها/رحمن رجبی/
262)مجله کیهان فرهنگی شماره6سال9/(شهریور1371)/ رویه های17تا19/آذر،
  آذربایجان و آذری/ دکتر سید محمد محیط طباطبایی/
263)مجله گوهر شماره4سال6/(تیر1357)/ رویه های345 تا352/آذری یا آذربایجانی؟/
  دکتر سید محمد محیط طباطبایی/
264)مجله وهومن شماره10/(1357)/ رویه های66و67/آذربایجان وزبان دری/ابراهیم
  پورداوود/
265)مجله هفته وار کیهان هوایی شماره910/(1990)/
266)مجله هفته وار کیهان هوایی شماره968و987و990/(1992)/
267)مجله هفته وار کیهان هوایی/(1993)/
268)مجله یادداشت های دانشکده شرق شناسی فرهنگستان علوم اتحاد جماهیر شوروی/
  (1933)مسکو/درباره ی گویش قبایی زبان تاتی یهودیان کوهستان قفقاز/و.ب.میلر(پسر)/
269)مجله یادگار شماره3سال2/(1324)/( رویه های1تا9/زبان ترکی در آذربایجان/
  عباس اقبال آشتیانی/)و( رویه های43تا50/یک سند مهم در باب زبان آذری/عباس اقبال
  آشتیانی/)
270)مجله یادگارجلد3شماره6و7سال2/(رویه های 137تا139/محمدبن البعیث،و زبان
  آذری/محمد نخجوانی وعباس اقبال آشتیانی/)و(سیاست زبان/ عباس اقبال آشتیانی/)/
271)مجله یغما شماره2دوره18رویه های61تا66،شماره3دوره18رویه های127تا131/
  زبان های ایرانی در خارج از ایران- زبان های باستانی ایران،زبان های میانه،شرح زبان ها
  و لهجه های کنونی ایران/بهرام فره وشی/
272)مجموعه ای از فرهنگ عامه ی تاتی/(1940)/ {بر پایه نوشته اورانسکی در رویه 316
  (مقدمه فقه اللغه ی ایرانی/برگردان:کریم کشاورز/پیام/(1358)تهران/)از کتابها و نوشته-
  های تاتی نام برده شده}
273)مجموعه خطابه های نخستین کنگره ی تحقیقات ایرانی جلد1/به کوشش:مطفر
  بختیار/(1350)تهران/مذکر و مونث در گویش اشتهارد و سایر گویشهای تاتی مرکزی
  ایران/دکتر حسین نخعی(آذران)/
274)مجموعه سخنرانیهای کانون فرهنگی ایران جوان جلد3/(1351)تهران/رویه های121
  تا144/درباره ی زبان آذربایجان/مهندس ناصح ناطق/
275)مجموعه ی مقالات ایران شناسی/جلد1/برگردان ونگارش:ابوالفضل آزموده/
  پاسارگاد/چاپ1/(1376)تهران/رویه های243 تا250/لهجه ی قوناقکندی زبان تاتی/
  مقصود حاجی یف/
276)مجموعه مقالات مردم شناسی در دفتر اول/مرکز مردم شناسی وزارت فرهنگ و
  آموزش عالی/(1362)/رویه های159و160/تات/
277)مجموعه ی مقالات نخستین هم اندیشی گویش شناسی ایران(9 تا11 اردیبهشت
  1380)/به کوشش:حسن رضایی باغ بیدی/فرهنگستان زبان و ادب فارسی/(1381)تهران/
  رویه های491 تا497/ پژوهشهای دانشمندان شوروی درباره گویش تالشی (دانیله
  گویتیزو)/
278)مجموعه مقالات نوابی جلد1/دکتر یحیی ماهیار نوابی/(به کوشش محمود طاووسی)/ 
  مؤسسه آسیایی/(1355)شیراز/رویه های 1تا147/زبان کنونی آذربایجان// رویه های 157
  تا160/چکستانی مپسندیم// رویه های161تا210/ زبان مردم تبریز در پایان سده دهم و
  آغاز سده یازدهم هجری(رساله روحی انارجانی)/دکتر ماهیار نوابی/
279)مجموعه مقالات همایش بین المللی تات شناسی/دانشگاه آزاد واحد تاکستان/
    (آذرماه 1378)تاکستان/351رویه/ دربرگیرنده نوشتار های زیر:
1- مقدمه/محمد نو نژاد/
2- گزارش دبیر همایش/دکتر حمید طاهری/
3- جامعه و زبان تاتهای جمهوری آذربایجان/پروفسور مقصود حاجی یوف/
4- حدیث آشنا(نقد و بررسی ترانه های تاتی)/ دکتر حمید طاهری/
5- همایش بزرگ تات شناسی/دکتر منوچهر ستوده/
6- داستان زد یا ضرب المثل در زبان تاتی تاکستان/استاد علی پدرام/
7- راهکار های حفظ زبان تاتی/رشید جعفرپور/
8- معرفی کلور از جهات مختلف/محسن مجاوری کلور/
9- نگاهی به هویت وزبان تات/علی عبدلی/
10- پراکندگی گویشوران تات در شمال ایران«شهرستان رودبار- دهستانهای الموت و طالقان»/سید محمد تقی میر ابوالقاسمی/
11- بررسی گویش تاتی تاکستان/عباس طاهری/
12- بررسی تاریخی معنی و کاربرد واژه «تات»/نصرالله پورمحمدی املشی/
13- تاریخ الفباء تاتی و قواعد نگارش/سید عادل ایرانی کلور/
14- وضعیت کنونی زبان تاتی در تاکستان و برخی از مناطق اطراف/مجید رحمانی/
15- مراسم عروسی تاتهای تاکستان/دکتر حبیب الله طاهرخانی/
16- پیشینه ی تاریخی قوم تات/دکتر زهرا پیرایه شفق/
17- راهکار های حفظ زبان تاتی/اسدالله رحمانی/
18- نگاهی گذرا در رابطه با زبان تاتها وتاتی اسفرورین/محمد سلیمانی/
19- حکمت عامیانه تات(مثل ها،متل ها،کنایات،باورها،خرافات و...)/غلامرضا ملایی/
20- ضرب المثلهای تاتی شال/حسین غلامی/
21- نگاهی اجمالی به مبارزات مردم تاکستان/ابوالفضل اسلامی/
22- فرهنگ عامه تاتها(باورها و پندارهای تاتی)/باقر رحیمی ویسرودی/
23- فرهنگ،آداب و رسوم،معماری و حکمت عامیانه مردم سگزآباد/ کمیسیون فرهنگی سگزآباد/
24- غروب خورشید تاتی در گلین قیه/بهرام پارسا پور کلور/
25- تاتهای قفقاز/مازیار فرهنگ/
26- آئین سوگواری سالار شهیدان درشاهرود خلخال/بهمن مؤذن زاده/
27- ساختار دستوری تاتی/ابراهیم جهان بخشی/
28- وارثان شعر و ادب تات(سیری در احوال،آثاروسبک شاعری استادان محمد حسین طاهری وعلی پدرام)/فرهادرحمانی/
280)مختصر[ی]درباره ی زندگی و فرهنگ مردم شهرستان توالش/علی ماسالی/پایان نامه
  دانشگاهی/دانشگاه ملی ایران/(1352)تهران/
281)مراغه(افرازه رود)/ یونس مروارید/(1360)تهران/وزیری/ رویه های 125تا132/ زبان
  و نژاد-آذری وترکی/
282)مردم شناسی ایران/هنری فیلد/برگردان:دکتر عبدالله فریار/ناشر:کتابخانه ابن سینا/
  (1343)تهران/رویه های56 و60 و129و188و269و646 و743 و744/درباره تالش وتات/
283)مسائل تاریخی زبان فارسی/علی اشرف صادقی/نشر سخن/(1380)تهران/
284)مسالک و ممالک/ابواسحق ابراهیم اصطخری/[برگردان (المسالک والممالک)از
  سده5-6 هجری/به کوشش استاد ایرج افشار/بنگاه ترجمه و نشر کتاب/(1347)تهران/
  رویه160]/(سده6- 5)/
285)مسله رخن(Mosla Rokhn) مجموعه سروده های تالشی/جمشید شمسی پور
  خشتاونی/(1373)رشت/
286)مطالبی در زمینه تاریخ،فرهنگ و جامعه تاتها و تالشان(مجموعه مقالات)/علی عبدلی
 /ققنوس با همکاری نویسنده/(1369)تهران/352رویه/
287)مطالعاتی درباره ی تاریخ،زبان وفرهنگ آذربایجان/فیروز منصوری/مؤسسه تاریخ
  معاصر ایران/(1379)تهران/
288)معجم البلدان/ابو عبدالله یاقوت بن عبدالله یاقوت حموی/ [چاپ مصر/ جلد1/ رویه
  160/ و/ (1866) لایپزیک / رویه172/ و/(1374ق.) دارصادر بیروت/]{نام بردن از زبان
  آذری (زبان کهن آذربایجان)}/(575 تا626 . )/
289)معجم الادباءجلد3/چاپ مصر/رویه13/{نام بردن از زبان آذری (زبان کهن آذربایجان)}
290)معرفی زبان ها و گویش های ایران/حسن رضائی باغ بیدی/ گروه گویش شناسی
  فرهنگستان زبان و ادب فارسی/ (اردیبهشت1380)/
291)مغان،نگین آذربایجان جلد1/احد قاسمی/پژوهنده/چاپ1/(1377)تهران/ رویه های
  109 تا115و142/
292)مفاتیح العلوم/ابو عبدالله محمدبن احمدبن یوسف کاتب خوارزمی/[برگردان:حسین  
  خدیوجم/انتشارات بنیاد فرهنگ ایران/(1347)تهران/ و/انتشارات علمی و فرهنگی/
  (1362)تهران//رویه112/] و[چاپ اروپا/رویه117/]/{نام بردن از زبان آذری (زبان کهن 
  آذربایجان)}/(درگذشته به سال387 .)/
293)مقدمه ی فقه اللغه ایرانی/یوسیف میخائیلوویچ اورانسکی/برگردان:کریم کشاورز/
  پیام/چاپ1/(1358)تهران/
294)مقدمه ی لغت نامه دهخدا(مقدمه)/(1337)تهران /رویه های9 تا25/زبان ها و لهجه
  های ایرانی/دکتر احسان یارشاطر/
295)مونوگرافی روستای خیارج/ناصر میرزاحسینی/استادراهنما:دکترحسین بهروان/
  (پایان نامه دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده ادبیات و علوم انسانی)/(سال79-1378)/
296)میراث به جامانده:گویش تالشی عنبران اردبیل(ویلکیج)/ ربابه امیریان بودالالو/
  جامعه نگر/(1384)تهران/168 رویه/
297)نامواره دکتر محمود افشارجلد2/گردآوری ایرج افشار( با همکاری کریم اصفهانیان)
  /بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی/(1365)تهران/رویه های907 تا1003/زبان های
  باستانی ایران در آذربایجان/ دکتر حسینقلی کاتبی/
298)نامواره دکتر محمود افشارجلد4/گردآوری ایرج افشار/ بنیاد موقوفات دکتر محمود
  افشار یزدی/(1367)تهران/ رویه های1942تا1910/ ملاحظاتی درباره ی زبان آذربایجان
  / دکترمحمدامین ریاحی// رویه های1942تا1946/ نامه امیل بئر درباره لهجه های آذری/
299)نامواره دکتر محمود افشارجلد6/ گردآوری ایرج افشار با همکاری کریم اصفهانیان/
  بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی /(1370)تهران/ رویه های3375تا3421/تات و
  تاجیک وتازیک/دکتر سیدمحمد دبیرسیاقی/
300)نامواره دکتر محمود افشارجلد8/گردآوری ایرج افشار با همکاری کریم اصفهانیان/
  بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی /(1373)تهران/ رویه های4572تا4583 فهرست-
  نامه مطالعات و تحقیقات پیرامون گویش آذری/کامیار عابدی/
301)نخستین همایش ملی ایران شناسی(خلاصه مقالات)27تا30خرداد1381تهران/
  برگزارکننده:بنیاد ایران شناسی/رویه های195و196بررسی تاریخی و کاربرد واژه ی
  تات/نصرالله پوراملشی/رویه205/بررسی ساختمان فعل تاتی تاکستان و بوئین زهرا/ایرج
  رحمانی/اهمیت گویشها و لهجه های ایرانی/دکتر بهمن سرکاراتی/
302)نزهه القلوب/حمدالله مستوفی/[(1913)لیدن/رویه های62و85و87و93/]و[به کوشش:
  دکتر محمد دبیرسیاقی/طهوری/(1336) تهران/ رویه های67 و100و107/]{نام بردن از
  زبان آذری (زبان کهن آذربایجان)}/(سالهای680 تا750هجری می زیسته)/
303) نشریه آوای شمال(ویژه ی تالشی ها)/[(1376)/رویه های6 و7 /]و[(1377)/رویه9/]
  /گستردگی واژگان تالشی(1)و(2)/فرامرز مسرور ماسالی/
304) نشریه آوای شمال(ویژه ی تالشی ها)/(1377)/ رویه های5 و6/نام های تالشی/شهرام
  آزموده//رویه9/واژه های تالشی در شالی کاری/تیمور وقاصی لمر/
305) نشریه آوای شمال(ویژه ی تالشی ها)/(1378)/ رویه های16و17/آوای واژگان/
  نصرالله پورمحمدی املشی/
306) نشریه اختر دفتر3/(تابستا1365)/رویه های61تا86/زبان آذربایجانی و باقی قضایا/م.
  تالوار/(چاپ پاریس)/
307) نشریه ایرانشناسی شماره1/(1346)تهران/مقاله هایی از دکتر احسان یارشاطر/ رویه-
  های 169تا171/زبانهای ایرانی الموت و رودبار الموت وکوهپایه//مراغیان الموت و زبان  
  آنها/
308) نشریه اطلاعات سیاسی-اقتصادی شماره1و2سال17(پیاپی182-181)/(مهر وآبان
  1381)/رویه های26تا35/ملاحضاتی درباره ی زبان کهن آذربایجان/دکتر محمد امین
  ریاحی خویی/
309) نشریه بهار تالش شماره1سال1/(خرداد1383)/رویه های 13 تا15 سروده های تالشی/
310) نشریه بهار تالش شماره2سال1/(تیر1383)/رویه های15 تا19/زبان تالشی{1- جایگاه
  زبان تالشی در میان زبانهای دنیا 2- فرق زبان ترکی وزبان آذری3- گستره جغرافیایی
  زبانهای تالشی،تاتی یا آذری کهن}/رویه های 20 و21 و23/سروده های تالشی/
311) نشریه پیام نوین دوره10(شماره8/بهمن/رویه های31تا39)و(شماره9/اسفند/رویه –
  های88تا92)/(1352)/تحقیقی درباره ی یکی از زبان های ایرانی/حمید حاجت پور/
312) نشریه پژوهش نامه ی 68 شماره1/(اسفند1373)ابهر/رویه های25 تا28/گویش تاکستانی/عباس طاهری/
313)نشریه پیک آذر شماره15سال2/(تیرماه1381)زنجان/رویه24/تات و ترک/م.نقابی/
314) نشریه جنگ(طلیعه  شماره4/(تیر1369)/رویه های28 تا31/شماره5/رویه های32
  تا33)/چاپ لس آنجلس(آمریکا)/ آذری یا زبان باستان آذربایگان/شادروان سیداحمد  
  کسروی تبریزی/
315) نشریه جنگ[شماره13/(آذر1369)/رویه های76و77]و[شماره 14/رویه های36
  تا38]/روشنفکر و مشکل زبان ترکی/جلال آل احمد/
316) نشریه جنگ[ شماره13 (آذر1369)/رویه های79-78]و[شماره14/رویه های39 
 تا41]و[ شماره های15و16(فروردین1370)/رویه های60 تا63]/آثار و اسناد مربوط به
  زبان دیرین آذربایجان/دکتر منوچهر مرتضوی/
317) نشریه جهان کتاب شماره103و104/منابع تات شناسی خارج از کشور/علی عبدلی/
318) نشریه خراسان سال2 شماره1:رویه های 21تا30 /شماره2:رویه72 تا89/شماره3:رویه
  - های19 تا40/گستره ی ادب دری در جامعه ی ترکی زبان/احمد جاوید/
319) نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تبریزشماره1و2دوره4 /(1330)تبریز/ رویه های72
  تا75/تاتی و کرینگان/عبدالعلی کارنگ/
320) نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تبریزشماره پس از1 دوره5 /(1333)/ ( زبان کنونی                    
  آذربایجان /دکتر یحیی ماهیار نوابی)/
321) نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز[شماره های1 تا4سال5/(1332) و شماره های1
  تا4سال6/(1333)]تبریز/زبان کنونی آذربایجان/دکتر یحیی ماهیار نوابی)/146رویه/
322) نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تبریزشماره3دوره(سال)6/(1333)تبریز/رویه های
  304تا314/نکته ای چند از زبان هرزنی/دکتر منوچهر مرتضوی/
323) نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تبریزشماره4دوره6/(اسفندماه1333)/ رویه های488
  تا492/زبان کنونی آذربایجان /عزیز دولت آبادی/
324) نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تبریزشماره1سال7/(خرداد1334)/ رویه های41تا44/
  چکستانی مپسندیم/دکتر یحیی ماهیار نوابی/
325) نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تبریزشماره3سال7/(1334)/ رویه های 251تا273/
  نمونه ای از فهلویات قزوین و زنجان وتبریز در قرن هفتم/محمد امین ادیب طوسی/
326) نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تبریزشماره2 سال8/(1335)/ رویه های121تا137/
  فهلویات مغربی تبریزی/محمد امین ادیب طوسی/
327) نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تبریزشماره4 سال7/(1334)/رویه های460تا482 /
 فهلویات زبان آذری در قرن هشتم و نهم/ محمد امین ادیب طوسی/
328) نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تبریزشماره3سال8/(1335)/رویه های242تا257 /
  فهلویات ماما عصمت و کشفی به زبان آذری/ محمد امین ادیب طوسی/ فهلویات ماما
  عصمت و کشفی به زبان آذری-اصطلاح راژی یا شهری/ محمد امین ادیب طوسی/
329) نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تبریزشماره3و4سال9/(1336)/ رویه های221تا232و
  396تا426+شش رویه/ زبان مردم تبریز در پایان سده دهم وآغاز سده یازدهم هجری
  (رساله روحی انارجانی)/دکتر ماهیار نوابی/
330) نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تبریزشماره4سال9/(1336)/آثار موجود از زبان
  آذری/محمد امین ادیب طوسی/
331) نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تبریزشماره4سال8 / رویه های310تا349و/ شماره-
  های2و3و3و4سال9 / رویه های135تا168و242تا275و361/ (1336)/ نمونه ای چند از
  لغت آذری/محمد امین ادیب طوسی/
332) نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تبریزشماره6و7و8سال8و9/
333) نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تبریزشماره3و4سال9/(1336)/زبان مردم تبریز/
  محمد امین ادیب طوسی/
334) نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز( شماره1سال9/رویه های 73تا108)و(شماره2
  سال9/رویه های 182تا200)و(شماره1سال10/ رویه های81تا93)/تعبیرات و اصطلاحات
  وامثال مشترک فارسی و آذربایجانی/هوشنگ ارژنگی/
335) نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز(سال14[زمستان1341]/رویه های 453تا488)
  و(سال15[بهار1342]/رویه های61تا96)/فعل در زبان هرزنی/دکتر منوچهر مرتضوی/
336) نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تبریزشماره2سال15 /( تابستان 1342)تبریز/رویه های
  147تا181/تعبیرات واصطلاحات وامثال مشترک فارسی و آذربایجانی/رفیعه قنادیان/
337) نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تبریزدوره27/(1355)تبریز/رویه های445تا479/آثار
  و اسناد مربوط به زبان دیرین آذربایجان/دکتر منوچهر مرتضوی/
338) نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شماره1و2سال5/رویه های43تا46و35و36و
  37و42/زبانها و لهجه های ایرانی/دکتر احسان یار شاطر/
339) نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران سال16/(1341)تهران/فراوانی زبان ها ولهجه-
  های مردم ایران/نصفت.م/ 
340) نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی(مشهد)شماره4سال11/
  (زمستان1354)/ رویه های559تا575/زبان دری،لهجه ی آذری/دکتر یحیی ماهیار نوابی
  / و/ رویه های561تا575/ دقیقی،زبان دری و لهجه ی آذری/دکتر جلال متینی/
341)نشریه راه دانش شماره2/ گویش کرینگان/یحیی ذکاء/(1332)تهران/هشت+70
  رویه/
342)نشریه زبان و ادب شماره2سال1/(زمستان1376)تهران/نکاتی درباره نظام آوایی تاتی
  کلوری/کوروش صفوی/
343)نشریه سبلان شماره9 سال2/(پاییز1374)اردبیل/ رویه های36 و37/خلخال زر/داوود
  کیانی/درباره ی زبان آذری،زبان پهلوی/
344)نشریه فرهنگ خراسان شماره 7 و8 سال2/(پاییز و زمستان1381)مشهد/رویه های182
  تا192/تاتی گویشی در شمال خراسان/حبیب صفرزاده/
345)نشریه فصل کتاب شماره1 سال2/(1368) لندن/رویه های23 تا34/کلمات ترکی در
  شعر فارسی پیش از دوران مغول /تورخان گنجه ای/برگردان:ماشاءالله آجودانی/
346)نشریه فصلنامه ی تحقیقات تالش شماره15-14سال4/(زمستان1383و بهار1384)/
  رویه های97 تا103/همایش شناخت تالش بخش ایران شناسی دانشگاه ایروان در
  ارمنستان(30 اردیبهشت- 1خرداد1384)22مقاله/برخی از نوشتارهای این همایش:
   برخی ویژگیهای مشترک زبانهای آذری و تالشی/ . گرگوسیان/
   برخی مسائل متودولوژی در رابطه با مطالعات تاریخ و زبان تالشان/ظهیرالدین
      ابراهیمی/
   زبان تالشی و ارمنی/وارتان وسکانیان/
347)نشریه کاوه[جدید]سال7/(1348)مونیخ آلمان/رویه های412 تا414/زبانهای ایرانی
  الموت /دکتر احسان یارشاطر/
348)نشریه کتابخانه ملی تبریز شماره14-13/(1347)تبریز/رویه های77 تا80/آذربایجان و
  زبان دری/ابراهیم پورداود/
349)نشریه کیهان فرهنگی شماره4 سال9/(تیرماه1371)تهران/رویه41/درباره ی گویش
  تاتی/بهمن مؤذن زاده/
350)نشریه گویش شناسی[ضمیمه نامه ی فرهنگستان شماره1جلد1 (پیاپی1) /(تیر1382)
  تهران]/رویه های41 تا52/چند نکته ی دستوری در گویش تالشی/محرم رضایتی کیشه 
  خاله/ و/رویه های76 تا97/نشانه ی استمرار در لهجه ها و گویش های ایرانی/دکترایران
  کلباسی/ و/رویه های127 تا134/عرصه ی سیمرغ[نقدی بر:فرهنگ تطبیقی تالشی،تاتی
  ،آذری/علی عبدلی]/ محرم رضایتی کیشه خاله/
351)نشریه گویش شناسی[ضمیمه نامه ی فرهنگستان شماره3جلد1/(بهمن1383)تهران]/
  رویه های130 تا133/گزارشی از نخستین همایش علمی فرهنگ و تمدن تالش24-23
  اردیبهشت1383با91مقاله/برخی از نوشتارهای این همایش:
   نشانه های جمع در زبان تالشی/فرزاد بختیاری مرکیه/
   ساختمان هجا در گویش تالشی/علی رفیعی جیردهی/
   در جست و جوی میراث زبانی تالش ها در اردبیل/احسان شفیقی/
   بررسی عناصر و ساختهای زیستی- فرهنگی در زبان تالشی/علی رضا نیکویی/
   تاریخ مطالعات زبان شناسی تالشی/برگردان الکسی کودریاوتسو/
352)نشریه گیله وا شماره2 سال1/(1371)رشت/رویه های18 و19/نشریات تالش در
  جمهوری آذربایجان/استاد علی عبدلی/
353)نشریه گیله وا سال3/(1373)رشت/رویه های41-42/واژه های تالشی در برنج کاری/
  شهرام آزموده/
354)نشریه گیله وا سال5/(1375)رشت/رویه45/نام های تالشی پرندگان/ شهرام آزموده/
355)نشریه گیله وا شماره10/(فروردین1372)رشت/سه ضرب المثل تالشی/شهرام آزموده
356)نشریه گیله وا شماره18(ضمیمه)/(فروردین1373)رشت/رویه16/دوتا بیرار[مقصود
  حاجی اف]/علی عبدلی/
357)نشریه گیله وا شماره83 سال13/(تیر- امرداد1384) رشت/ رویه های14 تا16/همایش
  شناخت تالش دانشگاه ایروان در ارمنستان(22مقاله)/شهرام امیرانتخابی/
358)نشریه ماهتاب دوره1 شماره 8/(1317)/رویه های270تا276 زبان هرزندات مرند/  
  محمدامین ادیب طوسی/
359)نشریه فصلنامه مطالعات ملی سال2/(تابستان1380)/نگاهی فرهنگی،اجتماعی و
  سیاسی به قوم تالش/علی عبدلی/
360)نشریه فصلنامه مطالعات ملی شماره1 سال6/(1384)/رویه های123 تا 142/تنوع
  فرهنگی در استان گیلان/احمد رضایی/
361)نشریه نامه ی ایران جلد1/(1384)تهران/رویه های135تا155/تاتی وتالشی،بازمانده ی
  زبان ماد/علی عبدلی/به کوشش:حمید یزدان پرست/
362)نشریه نامه ی ایران جلد2/(1384)تهران/رویه های135تا155/ تأملی در زادگاه زرتشت/علی عبدلی/ به کوشش:حمید یزدان پرست/
363)نشریه نامه فرهنگستان شماره1سال1(پیاپی1)/(1374)تهران/رویه های51 تا72/زبان
  کهن آذربایجان/و.ب.هنینگ/دکتر بهمن سرکاراتی/
364)نشریه نامه فرهنگستان شماره4سال1 (پیاپی4) /(زمستان1374)تهران/ رویه های157
  تا165/ملاحظاتی درباره گویش ناحیه ی الموت از گویش های شمالی ایران/کینگا
  ماسیوس زاگ/دکتر احمد سمیعی (گیلانی)/
365)نشریه نسیم قزوین/(1376)/رویه های14 تا46/ته آبادابی سیادن/علی پدرام/[یک
  سروده به زبان تاتی]
366)نشریه نشردانش شماره1سال18(پیاپی96)/(بهار1380)/رویه های75 و76/درباره زبان
  مردم آذربایگان/محمدرسول دریاگشت/[بررسی وشناسایی کتاب جستارهایی درباره ی
  زبان مردم آذربایگان/استاد یحیی ذکاء/بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی/(1379)
 تهران/230 رویه]/
367)نشریه نشردانش شماره2سال19/(تابستان1381)/رویه های46 تا50/دو کتاب درباره ی 
  تالش و مشاهیر آن/حبیب برجیان/[بررسی وشناسایی2 کتاب استاد علی عبدلی:
  1- چهار رساله در زمینه تاریخ و جغرافیای تالش/گیلکان/(1378)رشت/271رویه/
  2- مشاهیر تالش/عبدلی/(1378)رضوانشهر/208 رویه]/
268)نشریه هنر و مردم شماره151/(اریبهشت1354)/رویه های38 تا43/روزنه ای به سبزه و
  آب(گذری بر فرهنگ تالش)/کاظم سادات اشکوری/
369)نظری به تاریخ آذربایجان/ دکتر محمد جواد مشکور/انجمن آثار و مفاخر ملی و
  انتشارات کهکشان/چاپ2/(1375)تهران/488رویه/ رویه های183 تا252/ زبانهای فهلوی
  آذری وزبان ترکی آذری/
370)نظری به تاریخ آذربایجان وآثار باستانی و جمعیت شناسی آن/دکتر محمد جواد
  مشکور/ انجمن آثار ملی/چاپ1/(1349)تبریز/488رویه/
371)نقدی بر زبان مجهول ترکی و نژاد ترک با نگرشی بر زبان آذری/فاروق صفی زاده/
  نشر بورکه یی/(1381)تهران/66رویه/
372)نگرشی به گویش طالقان/مهدی هاشمی/استاد راهنما:دکتر علی اشرف صادقی/
 ( پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران)/(72-1371)/95رویه/
373)نوشته هایی برای آموختن زبان تاتی یهودیان / و.س.میلر(پدر)/(1899)پتربورگ،
  مسکو/
374)واژه نامه ی تالشی/در کتابخانه سن پترزبورگ(لنینگرادکنونی)دستنوشته/
375)واژه نامه ی تبری/دکتر صادق کیا/(1327)تهران/290رویه/
376)واژه نامه ی گیلکی،دیلمی و تالشی/امیل بئرE.Baer/
377)واسال[بهار] /سروده هایی از:مقصود حاجی اف،آقامی باقر افرخساره عباداوا،عاکف
  سلطانوف،گلبداغ قاسم اف و.../(1994)باکو/128رویه/به زبان تاتی و خط کریل/
378)ولایات دارالمرز گیلان/ﻫ . ل.رابینو/برگردان:جعفر خمامی زاده/نشر طاعتی/(1366)
  تهران/مرز تاتی گیلان/
379)وله تا(جنگی از ادبیات تاتی)/به کوشش:عادل ایرانی کلور/نشر تراز/(1380)اردبیل/
  30رویه/
380)ویژگیهای دستوری و فرهنگ واژه های گیلکی/جهانگیر سرتیپ پور/گیلکان/چاپ1
  /(1369)رشت/رویه های چهارده تا نوزده/طالشی و تاتی کلشتر/
381)هزار سال نثر فارسی جلد1/کریم کشاورز/سازمان کتاب جیبی/چاپ1/(1345)تهران/
  رویه18/تاتی- طالشی/
382)هفته نامه نقش قلم/(1375)/رویه4/واژگان تالشی در پرورش گاو و گوسفند/شهرام
  آزموده/
383)هفته نامه نقش قلم(ویژه ی تالش شناسی)شماره3 /(1380)/رویه های3 تا8/واکه های
  زبان تالشی/علی رفیعی و معصومه میرزاجان/
384)یادداشتهای دانشمندان انستیتو خلقهای شرقی/M,1,CCCP(1930)/رویه230/
  راجع به مسأله ی زبان و جمعیت آذربایجان تا زمان ترک شدن این استان/و.ب.میلر
  (پسر)/
385)یادداشتهای قزوینی جلد1/محمد قزوینی/به کوشش ایرج افشار/(1332)تهران/رویه3
  لهجه قدیم ده هرزند/
386)یادگارنامه ی دقیقی طوسی(در دانشگاه فردوسی)/شورای عالی فرهنگ و هنر/
  (1355)تهران/ رویه های54 تا73/دقیقی،زبان دری ولهجه ی آذری/دکتر جلال متینی/
387)یادنامه دکتر احمد تفضلی/علی اشرف صادقی/نشر سخن/(1379)تهران/رویه های
  233تا243/شروینیان یا عشق نامه شروین دشتبی و شروه سرایی/ دکترعلی اشرف صادقی/
388)یادنامه سلطان القرائی/(1370)تبریز/رویه های176 تا195/بیست ودو واژه ی آذری
  از سده ی هفتم هجری[درکتاب البلغه]/یحیی ذکاء/
389)یک سند تاریخی از گویش آذری تبریز/دکتر محمد مقدم/(1328)تهران/31رویه/
390)یهودیان کوهستان قفقاز/ای.ش.آنیسیموف/(1888)مسکو/رویه39/
391)یهودیان کوهستان قفقاز/ای.ش.آنیسیموف/(1988)مسکو/سری2-1/
 
لاتین نوشته ها (در میان فارسی نوشته های بالا چندین نوشتار لاتین نیز هست که نام لاتین آنها به دست نیامد):
 
392]A Description of Taleghani Soohani Dialect,
   Alhouei,Behzad,Guided by Dr. A. Mirhassani, M.A.,
   Linguistics, Tarbiat Modarres University,1996.
 
393]A Description of Taleshi Dialect of Masuleh,
    Mohammadizadeh Khoshru,Yussefi, Guided by Dr. S.
    Rahbarnia, M.A.,Linguistics,Shiraz University, 1996.
 
394]Âzarbayjânin tâtlarinin dili, maqdud hâjiyev, bâki, 1995.
 
395]E I2,S.V."Tat.2:Language"(by Éva Jeremiás);Ehsan
    A Grammer of Southern Tati Dialects;The Hague 1969
    Yarshater,Publications in Near and Middle East Studies
    ,Columbia University)
 
396]Marquart I., Eranshahr nach der Geographie des Ps.Moese
    Xorenac,i, Berlin, 1901, s. 132.
    Bartold V. V., Sochineniia, Tom II, chast 1, Moskva,
    Izdateistvo Vostochnoi literatury, 1963,str. 663,777.
 
397] "O tainom jazyke zhiteli sela, Kilit Nakhichevanskoi   
   ASSR." A.G.Gasanov,  ,1966. in voprosy Dialekiologii Tiurkskix Jazikov.  Vol. 4, edited by R. I. Avanesov,  
   N. A. Baskakov et Al., Akademii Nauka Azerbaidzbanskoi
   SSR, Baku.
 
398]Otcherki Pofonetiké iranskikh, 2 Volsmoseow ,V.S.
    Sokolov,Moscow,Leningrad, Akademia Nauk 1953.
{پژوهشی در آوانگاری زبانهای بلوچی و کردی و تالشی و تاتی(جلد1)و آسی و
یغنوبی و گویش های پامیر(جلد2)با نمونه ای از هر یک}
 
399] "Phonological Systems hn Contact in Iran an
    Transcaucasia", D. L.Stilo, in M. Marashi (ed.), Persian  
    Studies in North America, Studies in Honor of Mohammad  
    Ali Jazayery, Iranbooks, Bethesda, Maryland, 1994. , pp. 75- 
    94.
400]Prelimanary Information on Shahrudi,Dialect of
    Khalkhal, Ehsan Yarshater, 24 Inter. Cong 1957.
 
401] Talishkie teksti, B.V.Miller, 1930. S.207-261.                                                        
402] Talyšskiǐ jazyk, B.V.Miller, Akademia Nauk, Moscow, 
    1953.
 
403] Talyšsko-russkiǐ slovar, L. A. Pireiko, Russkiǐ Jazyk,
    Moscow,1976.
 
404]Tama-ada qəzəla odam. tâləb šâhin bâku, 1999.
 
405]The Ancient Language of Azerbaijan (Paper read before the
   Philological Society on Des. 4, 1953)Transactions of the
   Philological Society 1954,pp.157-177.
 
406]The Ancient Language of Azerbaijan, Philological Society,
    Henning ,W.B.,Hertford,1955.
 
407]The Dialect of Gozarkhon in Alamut, W. Ivanow, in Acta
     Orientalia,IX (1931).
 
408]The Dialect of Sharud (Khalkhal), Ehsan Yarshater, 
    BSOS; 22;1959, PP.52-68.
 
409]The Iranian Language of Azarbaijan, Ehsan Yarshater,
     Encyclopedia Iranica. E., 1989 "Azerbaijan VII.:, vol. 3,
    NewYork&London.
 
410] The Land or the Eastern Caliphate, G.Le Strange.
 
411]The Verbal Construction in Azari(Harzani Dialect),
   Karimzadeh,Ja´far, Guided by Dr. A. Mirhassani, M.A.,
    Linguistics,Tarbiat Modarres University,1994.
 
412]Toy – doyun,maqdud hâjiyev, bâki, 1995.
 
413]Tuleši armaqun, nüruzali mamaduv, bâki,1993.
 
414]Vasal, maqsud hâjiyev, bâki, 1994.
  
415]Zolfeqar ahmadzâda,hilâl mamadov, bâki,1992.
 
نوشته هایی که در این پژوهش از آنها بهره برده ام وسپاسگذارشان هستم :
بخشی ازفهرستنامه بالا که در دسترس گردآورنده بوده است از نزدیک بررسی نموده و بخشی دیگر را که دسترسی به آن نبود از نوشتارهای زیر یاری جسته ام:
1--)روزنامه اطلاعات/(26شهریور1382)/منابع و مأخذ مربوط به زبان دیرین مردم
  آذربایجان/دکترمنوچهر مرتضوی/
2--)زبانهای باستانی آذربایجان/ دکتر حسینقلی کاتبی/پاژنگ/چاپ1/(1369)تهران/
  رویه های105 تا120/پژوهش های معاصران در زبان آذربایجان/
3--)فرهنگ تطبیقی تالشی- تاتی- آذری/استادعلی عبدلی/شرکت سهامی انتشار/
  (1380)تهران /472رویه/
4--)فهرست پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه ی گویش های ایران
  (1379-1339)/محمد امین ناصح/گروه گویش شناسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی/
  (اردیبهشت1380)/
5--)فهرست مقالات فارسی در زمینه تحقیقات ایرانی جلد1(از 1328ق. تا1338
  خورشیدی)/به کوشش استاد ایرج افشار/دانشگاه تهران/ چاپ1/(مهرماه1340) تهران/
6--)فهرست مقالات فارسی در زمینه تحقیقات ایرانی جلد2(از 1339 تا1345)/به
  کوشش استاد ایرج افشار/ دانشگاه تهران /چاپ1/(1348)تهران/
7--)فهرست مقالات فارسی در زمینه تحقیقات ایرانی جلد3(از 1346 تا 1350)/به
  کوشش استاد ایرج افشار/شرکت سهامی کتابهای جیبی/چاپ1/(2535) تهران/
8--)فهرست مقالات فارسی در زمینه تحقیقات ایرانی جلد4(از 1351 تا 1360)/به
  کوشش استاد ایرج افشار/شرکت انتشارات علمی و فرهنگی/چاپ1/(1369)/ صدو
  چهارده+697رویه/
9--)فهرست مقالات فارسی در زمینه تحقیقات ایرانی جلد5(از 1361 تا 1370)/به 
  کوشش استاد ایرج افشار/شرکت انتشارات علمی و فرهنگی/چاپ1/(1374)/ صدونه+
 783رویه/
10-)فهرست مقالات فارسی در زمینه تحقیقات ایرانی جلد6(از 1371 تا 1376)/به 
  کوشش استاد ایرج افشار/شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و نشر فهرستگان/چاپ1/
  (1383)تهران/
11-)مجله فرهنگ ایران زمین جلد1/رویه های1 تا40/فهرست مأخذ زبانها و لهجه های
  ایرانی/نیکلا راست/
12-)مجله فرهنگ ایران زمین جلد3/رویه های78 تا93/کتابشناسی زبانها و لهجه های
  ایرانی/استاد ایرج افشار/
13-)نامواره دکتر محمود افشارجلد8/گردآوری استاد ایرج افشار با همکاری کریم
  اصفهانیان/بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی /(1373)تهران/ رویه های4572تا
  4583 فهرست نامه مطالعات و تحقیقات پیرامون گویش آذری/استاد کامیار عابدی/
14-) نشریه جهان کتاب شماره103و104/منابع تات شناسی خارج از کشور/استاد علی
  عبدلی/
15-) نشریه جهان کتاب شماره9 سال10(پیاپی201)/(دی1384)تهران/رویه های16 تا18/
  تکاپوهای فرهنگی در میان تالش ها/ استاد کامیار عابدی/
16-)نشریه گویش شناسی[ضمیمه نامه ی فرهنگستان شماره3جلد1 (پیاپی1) /(بهمن
  1383)  تهران]/رویه های110 تا126/فهرست پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری  
  در زمینه ی گویشهای ایران(بخش تکمیلی)/
17-) نشریه جهان کتاب شماره18-17سال5(پیاپی103و104)/(آذرماه1379)/ 
  رویه14/منابع تات شناسی خارج از کشور/استاد علی عبدلی/
 18-)کتابشناسی ده ساله ی کتابهای ایران(1333 تا1342)/گردآوری استاد ایرج افشار با
  همکاری حسین بنی آدم/انجمن کتاب/(1346)تهران/
 
 
سرانجام این گفتار:

در پایان از سروران ارجمند و استادان گرامی خواهشمندم نادرستیها وکژیهای نوشتار بنده را به بزرگواری خود ببخشایند وبا فرستادن نوشتار راست و درستشان بنده را راهنمایی کنند و اگر نوشتاری که بنده به آن دسترسی نداشته و یا نوشتاری که تازه به چاپ رسیده است و در فهرستنامه بالا نیست وبا این فهرستنامه خویشاوندی دارد را به رایانامه های:
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید">این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
و یا این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
فرستاده تا در چاپ و پخش آینده به کارگرفته شود و هرچه بیشتر همگان از این نوشتارها آگاهی یابند و هرچه بیشتر لکه های ابر سیاه دروغ و دورویی از چهره خورشید راستی بزداید.                 این چنین باد.

 در پایان از همه ی آنانی که به سربلندی میهن پیر برنادل خود می اندیشند و برای بازیافت اوج و بزرگی دوباره آن در جهان بدون چشمداشت کوچکترین پاداشی می کوشند و خستگی ناپذیرند ودر این راه از بخشش جان و دارایی خود دریغ نمی ورزند و برای ایران می زیند تا برای ایران جان سپارند ،بنده کمترین و کوچکترین آنان  بی اندازه سپاسگذارشان هستم و هرجا که هستند دست بوسشان هستم.
اورمزدروز دیماه هزاروسیصدوهشتادوچهارخورشیدی
 1/10/1384خورشیدی
 بابک آذرتات(علیخانی)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه