یکشنبه, 03ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست ایران پژوهی جستار نمایشنامه - آذربایگانی چطور ترک زبان شد

جستار

نمایشنامه - آذربایگانی چطور ترک زبان شد

  نمایشنامهٔ مهر و میهن

نگارش: رسام ارژنگی - استاد هنرهای زیبا

بازی کنان پردهٔ اول

مرد 1 : 35 ساله با لباس دوره ی غازان شاه،
مرد 2 : 40 ساله با لباس دوره ی غازان شاه،
جارچی : 40 ساله با لباس مغولی،
خسرو : 20 ساله مطابق تصویر نقاشی شده،
گلناز : 18 ساله مطابق تصویر نقاشی شده،
4 سرباز با لباس ویژه ی مغولی،
پیرمرد روحانی : مطابق تصویر نقاشی شده،
بیگلربیگی : مطابق تصویر نقاشی شده،
6 نفر آردل و چماقچی با لباس ویژه ی مغولی،

آذربایجانی چطور ترک زبان شد - رسام ارژنگی

آذربایگانی چطور ترک زبان شد - 1
(پرده بالا رفته، منظره ی یک کوچه پیداست و از دور شنیده می شود که جارچی جار می زند :) اوهوی مردم شهر تبریز بدانید و آگاه باشید فرمان جهان مطاع غازان شاه است : هر کس از افراد رعیت از مرد و زن و بچه به فارسی تکلم و گفتگو کند، زبانش بریده می شود. دنباله نوشتار

 آذربایگانی چطور ترک زبان شد - 1

 

 بازی کنان پردهٔ دویم

 

 

درباری 1 : 40 ساله با لباس آن دوره
درباری 2 : 45 ساله با لباس آن دوره
خواجه نصرالدین : مطابق تصویر نقاشی شده
غازان شاه : با لباس ویژه ی پادشاهان مغول
بیگلربیگی : مطابق تصویر نقاشی شده
4 تن درباری دیگر : با لباس ویژه ی مغول
پرده دار :  با لباس ویژه ی مغول
خسرو : مطابق تصویر نقاشی شده
گلناز : مطابق تصویر نقاشی شده
جلاد : با لباس ویژه ی آن دوره

 آذربایجانی چطور ترک زبان شد - 2  

  

 

 

بازی کنان پردهٔ سیُم 

بانو : مطابق تصویر نقاشی شده
خواجه صدرالدین : مطابق تصویر نقاشی شده
قا آن : با لباس سربازی مغول
بیگلربیگی : مطابق تصویر نقاشی شده

http://www.iranboom.ir/iranshahr/jostar/3748-azarbaigani-chetor-tork-shod-3.html

 

آذربایجانی چطور ترک زبان شد - 3

 

 

بازی کنان پردهٔ چهارم

 غازان : مانند پردهٔ دوم
چنگیز : با لباس ژنده و با چهره ی مغولی و ریش کوسه
زیور : 16 ساله، زیبا، با لباس دوره ی مغولی
خنیاگر : 30 ساله، زیبا، با لباس دوره ی مغولی
رامشگر : 35 ساله، زیبا، با لباس دوره ی مغولی
دف زن : 24 ساله، زیبا، با لباس دوره ی مغولی
چهار سرباز : با لباس سربازی و نیزه ی آن دوره
بیگلربیگی : مطابق تصویر نقاشی شده
ایوب فالگیر : 60 ساله، با ریش سفید و بلند، چهره ی چروک خورده و چشمان ریز با لباس آن دوره

آذربایجانی چطور ترک زبان شد - 4

 

 

 بازی کنان پردۀ پنجم

دو تن سرباز با لباس ویژه ی سربازی مغول ها
خسرو - مطابق تصویر نقاشی شده
گلناز - مطابق تصویر نقاشی شده
بازپرس - مرد پنجاه ساله با لباس ویژه ی آن زمان
بانو - مطابق تصویر نقاشی شده
کنیزک سیاه - با لباس ویژه ی آن دوره
بیگلربیگی - مطابق تصویر نقاشی شده

 

آذربایجانی چطور ترک زبان شد - 5

آذربایجانی چطور ترک زبان شد - 5

 

 

 

 

بازی کنان پردهٔ ششم 

 

دو سرباز با لباس سربازی آن دوره
خواجه صدرالدین مطابق تصویر نقاشی شده
خسرو مطابق تصویر نقاشی شده
گلناز مطابق تصویر نقاشی شده
پیرمرد روحانی پرده ی اول مطابق تصویر نقاشی شده

آذربایجانی چطور ترک زبان شد - 6

آذربایجانی چطور ترک زبان شد - 6  

  این نمایش در سال 1313 در تبریز نمایش داده شده است


بن نوشت:

برگرفته از نمایشنامه ی «آذربایگانی چطور ترک زبان شد»، نمایشنامه ی مهر و میهن، نگارش رسام ارژنگی (استاد هنرهای زیبا)، تهران، بهمن ماه 1324.

با سپاس از بانو هما ارژنگی که این نمایشنامه را در اختیار انجمن آریابوم قرار دادند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه