یکشنبه, 27ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها نگاه روز ایران نبوی در دولت قرآن

نگاه روز

ایران نبوی در دولت قرآن

دکتر حکمت‌اله ملاصالحی

یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم
دولت  صحبت آن مونس جان ما را بس

 

ما ملتی هستیم نبوی. درقرآن شریف نیزدرسوره حج برآن مهرتایید وانگشت تاکید نهاده شده است:

انّ الذین آمنوا والذین هادوا والصابئین والنصاری والمجوس والذین اشرکوا وانّ الله یفصل بینهم یوم القیامه انّ الله علی کلّ شئیء شهید(سوره حج/17).حجم عظیمی از شواهد وقرائن مکشوف ومستندات موجود تاریخی نیز برنبویت وسنت ومیراث وحکمت نبوی عهد باستان ایرانیان مهرتایید می‌نهند. پیوند و پیوستگی و استمرارتاریخ ملت ما فرهنگ ومدنیت و معنویت عهد باستان ایرانی ما با اسلام و قرآن با همه سنت‌های نبوی خاورمیانه نبوی یک پیوند وپیوستگی ریشه ای وبنیادین است نه صوری وعرضی. متاسفانه مورخان ما متفکران  و معلمان فکر وفلسفه وفرهنگ ما به این پیوند وپیوستگی نبوی واستمرار و اقتدارمدنی ومعنوی و تاثیر گذار وعمیقا" تعیین کننده  وسرنوشت سازآن چندان توجه نداشته و نکرده‌اند. درمیان کشورها و ملل اسلامی، جهان ایرانی بیش ازهرکشور وملت دیگرنبویست. استمرار و پیوستگی و پیوند نبوی تاریخ وفرهنگ ایرانیان دست‌کم تا سه هزاره به عقب باز می‌گردد. حضرت زرتشت (ع) نخستین نشئه ظهور و رستاخیز یا بعثت نبوی در تاریخ، فرهنگ وجهان ایرانیست.

وقتی طلوع تازه‌ای درتاریخ  از افق اعلی سربرمی کشد. وقتی باده کلام وکتاب وپیام ومژده نویی درمیرسد تا درکام وجام وجان انسان عصر وعهدی نوریخته شود؛ مردمان هرسرزمینی که از سنت ومیراث مدنی و معنوی غنی‌تر و پرمایه‌تر بهرمند و برخورداربوده‌اند و جانی مهیاتر ومستعدتربرای پذیرش کلام و کتاب و پیام یا اندیشه و ارزش‌های نو را داشته‌اند هم با آن احساس خویشاوندی و موآنست بیشترکرده‌اند هم حظ و حلاوت آنرا بیشتر چشیده اند هم ابزارهای لازم ومتناسب را که درشآن کلام و کتاب و پیام نو بوده است در بدست دادن فهمی عمیق‌تر وثیق تر در اختیار و درکف داشته‌اند.

پیوند وپیوستگی سنت ومیراث نبوی عهد باستان ایرانی با اسلام و قرآن همانقدر ریشه‌ای و بنیادین است که نازسازگاری وناپیوستگی میان آئین‌ها و آداب و عادات مشرکانه اعراب جاهلی حجاز با اسلام و قرآن و سنت نبوی. چنین است خویشاوندی و موآنست و دوستی سلمان نبوی با اسلام و قرآن وحضرت مصطفی(ع) و نا خویشاوندی و ناسازگاری و دشمنی عرب جاهلی و شرار بولهبی با اسلام وقرآن و سنت و میراث نبوی و فروغ مصطفوی. همانقدر که حضورحضرت سلمان زیرسقف بلند وملکوتی اسلام وقرآن  گواهیست زنده  و اصیل و واقعی از پیوند و پیوستگی وخویشاوندی نبوی روح ایرانی در روشنگاه فروغ مصطفوی؛ ابوجهل نیزتصویریست زنده از ناخویشاوندی وناسازگاری و ستیز میان یک سنت و میراث آئین کهن مشرکانه با سنت ومیراث وحیانی و وحدانی و نبوی که درقرآن درباره‌اش چنین آمد: تبت یدا ابی لهب و.....

ما ایرانیان ملتی هستیم نبوی. هویت خاورمیانه نیز نبویست. یک سررشته این  سنت ومیراث مشترک نبوی که همه برخوان ضیافت آن گردآمده ایم درکف ایرانیان است. درکف ایرانیان نبوی. قامت بلند و پیوستگی و پیوند تاریخ غنی و فرهنگ پرمایه وسنت وحکمت و خرد ومیراث نبوی ما درردای تنگ قومی وقبیله ای ونژادی وناسیونالیستی وملی به صورت ومعنای مدرن آن درنمی گنجد. استمرار وپیوستگی وپیوند تاریخ و فرهنگ وتمدن ایران نبوی با اسلام وقرآن وفروغ مصطفوی ریشته ای ، گوهرین ، اصیل وبنیادین ونا گسستنیست؛  تا بینا شود هرآنکه نتواند دید.

اتفاقا" شیخ ما شهاب الدین سهروردی شهید وشاهد همین پیوند وپیوستگی نبوی میان  گوهرسنت ودیانت وحکمت  وخرد نبوی عهد باستان ایرانی با سنت ودیانت نبوی وحکمت وخرد وحیانیست. پیوند و پیوستگی که بیش از هر اقلیم وعالم وجغرافیای تاریخی دیگردرایران عصر وعهد دولت اسلام  و قرآن بالیده و درخشیده وشکوفان شده وبه بار نشسته است. تصادفی نیست که می‌بینیم پرچمش را نیز امروز ایرانیان بار دیگربه اهتزاز درآورده وبرشانه گرفته‌اند. متاسفانه و متاثرانه یک دفاع بد یک دفاع تهی از شعوروشناخت تاریخی از حمله بیگانگان  درتاریخ علی الاغلب خطر خیزترو خسارتبارتر وویرانگرتر عمل کرده و بوده است. این چون عرب است وآن چون عجم است من نمی پسندیم واین چون تبارش ایرانیست مورد موافقت وپسند ماست وآن چون تبارش عرب است مورد پسند ما نیست! حق طلبی راستی دوستی  وحقیقت دوستی باور به ارزش های اصیل جهانی درحصار تنگ قومیت وملیت  وجغرافیا که درنمی گنجد. بودا فرزندهند بود وروح مردمان خاوردور را تسخیر کرد وعیسی بن مریم ناصری یهودی زاده فلسطینی بود واروپا را با نفخات مسیحایی خود تسخیرکرد وحضرت مصطفی(ص) عربی از حجاز بود ویک جهان را با کلام وکتاب وپیام ودینی که رسولش بود تسخیرکرد. حسین بن علی(ع)  این امام وسید شهید عزت وآزادگی  نیزدلهای عالمی را تسخیرخویش کرده است.
اما نکته ای درباره اهل بیت وخاندان علی بن ابی طالب(ع). حتی اگر مردمان جامعه ای حتی اگرتاریخ  فرهنگ  مردمان دوره ای چنین قهرمانان یا شخصیت ها وسرمشق ها والگوهای اصیل انسانی را درخیال خود درجغرافیا وفضای بینش اسطوره ای خود هنرمندانه خلق کرده بودند و هنرمندانه وخوش ذوق  وخوش آفریده  بودند وخوش ذوق وخوش پرداخته وپردازش کرده بودند دراصالت هنروهنرمندانگی وذایقه  تندرست واصیل  آنها  هیچ محل تردید نبود. دریک هزاره ونیم اخیرهمانقدر که اسلام وقرآن  وسیره وسنت حضرت مصطفی(ص) محورتاریخ ما بوده است که اهل بیت وخاندان نبوت او. سنگ آسیاب تاریخ وفرهنگ ومدنیت ومعنویت ونحوه بودن وآداب وادب وزندگی ما وشخصیت وهویت ایرانی ما برمدارهمین کتاب وکلام وسیره وسنت ومیراث نبوی و خاندان معزّزش بحرکت درآمده و گردیده و چرخیده است. اسلام ایرانیان اسلام اینها همه است. اسلام خرد وحکمت وفکر وفلسفه وعرفان عشق واشراق وذوق وزیبایی و شعر وحماسه وادب وآداب واخلاق دولتداری واسلام فقاهت وکلام و..اینها همه است. اسلام یک جهان تاریخ  ویک جهان تمدن  ویک جهان مدنیت ومعنویت. تا بینا شود هرآنکه نتواند. دید.

 ولادت فرخنده حضرت  مصطفای مصطفی(ص) برمومنان به کلام وکتاب وپیام وحیانی وحدانی ونبوی اش گرامی یاد! وتا باد چنین بادا !

ح ملاصالحی دانشگاه تهران:4/9/1397 هجری خورشیدی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه