چهارشنبه, 28ام مهر

شما اینجا هستید: رویه نخست فردوسی و شاهنامه شاهنامه

شاهنامه

آشنایی با شاهنامه - داستان رستم و اسفندیار بخش نخست

حکیم و دانای توس می‌گوید: چون اسفندیار، از توران زمین با گنج ارجاسپ شاه واسیران فراوان، سرافراز به ایران بازگشت، ایران سراسر جشن و سرور شد. دو خواهر از اسارت رها شده به وطن بازگشند و افراسیاب دل‌شاد از این پیروزی گمان داشت که پدر به وعده خود عمل کرده تاج وتخت شاهی به شاهزاده می سپرد.

آشنایی با شاهنامه 64 - هفت خوان اسفندیار بخش دوم

داستان «هفت خوان اسفندیار» را نقل می‌کردیم که پهلوانِ داستانِ ما در خوان چهارم زنِ جادوگر را کشت و داستان ما در همانجا باقی ماند.

آشنایی با شاهنامه 64 - هفت خوان اسفندیار بخش اول

دانای توس اکنون هفت خوان اسفندیار را نهاده و می‌گوید: «چون گشتاسپ و سپاه ایرانیان به جایگاه باز گردیدند. شاه با اسفندیار سخن از خواهر اسیر گفت که به دژ ارجاسب شاه گرفتار هستند.

یک نمونه :آئین مِهمان نوازی درشاهنامه

هنگامی که شاپوردوم ساسانی ، با یاوری دخترک ایرانی از بند قیصر روم می گریزد، به همراه آن دختر دربین راه درباغی مهمان یک کشاورز ایرانی می شوند.

آشنایی با شاهنامه 62 - آزاد شدن اسفندیار از بند پدر

چون گشتاسپ از کرده پشیمان شد، جامــاسپِ ( وزیرِحکیم ) را نزد اسفندیارفرستاد تا او را از بند آزاد کرده و برای سپاه و شاه ایران چاره بیندیشد.

داستان شاهنامه61 - کشته شدن لهراسپ، فرار گشتاسپ

دانای توس گوید: چون چندی بر این روزگار برآمد، گشتاسپ سوی سیستان روی آورد، تا آنجا دین بهی، زند اوستا را رواج دهد. اما زمانی که زال و رستم او را پذیرا شدند، بنشستند و بزم آراستند. چنان روزگار شادمان گذشت که گشتاسپ دو سال از تاج و تخت یاد نکرد.

آشنایی با شاهنامه - ظهور زَردهشت پیامبر

سالی چند چنین بگذشت تا درخت دین در خانه گشتاسپ رویید. پیامبری ظهور کرد که نام او «زردهشت»بود که بار و بَرِ، خِـــرَد و دانایی داشت.

آشنایی با شاهنامه - رفتـن لُهراسپ، آمدن گُشتاسپ

می‌دانی که سرودن شاهنامه، پیش از حکیم توس فردوسی نامدار، آغاز شده بود. از میان نویسندگان وشاعران، دقیقی شاعر بود که ابیاتی از شاهنامه را سرود أما روزگار به او فرصت نداد و جان به جان آفرینِ پاک تقدیم کرد.

در همین زمینه