سه شنبه, 05ام مرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست فردوسی و شاهنامه شاهنامه

شاهنامه

آشنایی با شاهنامه 71 - رَزمِ دومِ رستم و اسفندیار

«چارۀ او کمان است و چون گز، پرورده در آب رَز و فرود آوردن بر چشم راست اسفندیار . چنانکه مردم گزپرست چنین کنند. اما آگاه باش که هر کس خون اسفندیار را بریزد، زمانه با او نسازد و اورا مکافات خواهد کرد.»

کیکاوس در دو چهره

در شاهنامه فردوسی، هنگامی که تاریخ ایران در زمان پادشاهی کیکاوس را می‌‌خوانیم، با دو چهره و شخصیت متفاوت از کیکاوس روبرو می‌شویم و تفاوت این دو چهره و شخصیت کیکاوس در رفتار و برخورد او با قضیه سودابه و سیاوش خیلی آشکار است.

آشنایی با شاهنامه 70 - چاره‌گری سیمرغ

رزم اول رستم واسفندیار تاغروب آفتاب ادامه یافت. زواره (برادرِ رستم) که نگرانِ جهان پهلوان بود به اردوگاه اسفندیار رفت و از آنان بسیار کُشت.

آشنایی با شاهنامه 69 - رزم اول رستم و اسفندیار

اسفندیار پند مادر نشنید و رستم چاره‌ای پیدا نکرد. چون سپیده دمید، رستم لباس گبر به تن کرد، و از روی آن ببر بیان را پوشاند تا محــــافظ تن او باشد.

آشنایی با شاهنامه 67 - دیدار بر لب آب

گشتاسپ شاه که برای نگه داشتن تاج وتخت خود بارها بد قولی وبی خردی کرده بود، اکنون فرزند خود (اسفندیار) رابه نبرد با رستم می فرستد.

آشنایی با شاهنامه 66 - نفرین بر این تخت وبرتاج باد

گشتاسپ تا کنون دو بار وعده تاج وتخت به پهلوان جوان داده ، ولی هرگز به آن عمل نکرده است. اسفندیار که از این گفته پدر دلی پر خون دارد ، نزد مادر شکایت می کند و وعده می دهد که روز بعد با پدر به گستاخی سخن بگوید.

ننگ باشد مرا اين سخن

«همه در شهر ایران شادكام خواهند شد كه میهمان تو باشند، ولیكن از فرمانِ شاه نمی توان سر پیچید. نفرموده كه در زابل درنگ كنم. بلکه باید کاری راکنم که او خواسته است.

سخنی کوتاه دربارهٔ چگونگی پیدایش شاهنامه

باور بسیاری بر آن است که شاهنامه مجموعه داستانهایی است در قالب شعر که حاصل ذهن پویا و توان شاعری فردوسی شاعر گرانسنگ ایران می‌باشد. این نوشته کوتاه بر آن است تا این نکته را روشن نماید که شاهنامه کتابی تاریخی بر مبنای نوشتارهای کهن ایرانی می‌باشد و پیش از فردوسی وجود داشته است، فردوسی تنها این کتاب گرانمایه - که پیش از او کس دیگری (دقیقی شاعر) نیز تصمیم در به شعر در آوردن آن داشته است -  را با سخن شیوا و بی‌مانند خود به شعر در آورده است.

در همین زمینه