چهارشنبه, 02ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست فردوسی و شاهنامه شاهنامه

شاهنامه

زمان - شاهرخ مسکوب

از نوروز آغاز می‌کنم که جمشید آن را بنیاد نهاد و «زمان» را نهادی نو بخشید. جمشید در شاهنامه بزرگ‌ترین پادشاه و در اسطوره نخستین انسان است.

آشنایی با شاهنامه 54 - شکار برای زندگی

قهرمانان داستان (گشتاسپ و کتایون) که یکی فرزند پادشاه ایران و دیگری فرزند قیصر روم بود، در خانه‌ای روستایی و‎ ‎فقیرانه آغاز شد. اما روز بعد کتایون گوهر و جواهرهای خود را به صاحب خانه داد تا از فروش آن‌ها وسایل زندگی آماده کنند.

آشنایی با شاهنامه - کین سیاوش

اکنون باز گردیم به روزگار سیاوش و آن زمان که خبر کشته شدن او به کاووس (شاه ایران ) رسید . پس از شاه ، درباریان ، و بعد از آنها مردم.

آشنایی با شاهنامه - هنگامه یازده رخ

گودرز، فرزندِ خود گیو را نزد سپه سالارِ توران (پیران) ‌فرستاد و او را دعوت به سازش و حتی دعوت به ایران کرد.

شور و حماسه

«بیژن و منیژه» یکی از داستانهای عاشقانه شاهنامه است و می‌توان گفت از همه پُر معناتر. روش فردوسی آن است که در سر لوحۀ بعضی از داستانهایش، درآمدی بیاوَرد تا خواننده را برای ورود به بدنۀ اصلی ماجرا آماده کند.

عطر و بو در شاهنامه فردوسی ـ بخش دوم و پایانی

استعمال بوهای خوشی مانند مشک، عبیر، عنبر، گلاب و کافور به شکل‌های مختلفی از جمله خوراکی، مالیدن و ضماد کردن و سوزاندن و بخور دادن، سمبل رفاه و اشرافیت و تجمل‌خواهی شاهان و شاهزادگان و بزرگان و طبقه ممتاز و مرفه ایران بود و در مرگ و زندگی و جشن و سرور آنان مورد استفاده قرار می‌گرفت.

عطر و بو در شاهنامه فردوسی ـ بخش اول

مواد خوشبو یکی از نفایس گنج‌ها و گنجینه‌های شاهان بود و جایگاه آن در نثارها و هدایا و خلعت‌های شاهانه در خور توجه است. در شاهنامه کشف بوهای خوش مانند بسیاری اکتشافات دیگر از جمله پزشکی و درمان دردها، ساختن گرمابه و کاخ‌های بلند، آلات و ادوات جنگ و بافتن و رشتن و تافتن و... به جمشید پادشاه اسطوره‌ای نسبت داده شده است.

حکیم طوس درمانگر جسم و جان

شاهنامه نیز به‌عنوان میراث گران سنگ ادبی، تاریخی، علمی و فلسفی ایرانیان از دانش‌هایی سخن گفته که بی‌شک پژوهش‌های علمی و تخصصی‌ای را می‌طلبد تا نگره‌های گوناگونی که در این کتاب سترگ نهفته است، به‌روز برای جهانیان عرضه نماید.

در همین زمینه