یکشنبه, 03ام مرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست فردوسی و شاهنامه شاهنامه

شاهنامه

ایرانی اگر می‌خواهد خود را بشناسد، باید با شاهنامه آشنایی بجوید

استاد میرجلال الدین کزازیانجمن آثار و مفاخر فرهنگی در دی و بهمن ماه 1389 خورشیدی رشته نشست‌های شاهنامه پژوهی برگزار کرده بود که در این نشست‌ها دكتر میرجلال الدین کزازی شاهنامه پژوه و استاد برجستۀ ادبیات دربارۀ شاهنامۀ فرزانۀ فره‌مند توس ابوالقاسم فردوسی – که ویل دورانت او را در میهندوستی بی همتا می‌داند- سخن می‌گفت. اگر چه زمان زیادی از برگزاری این نشست‌ها می‌گذرد اما از آن روی که سخنان استاد میرجلال الدین کزازی دربارۀ شاهنامه، این نامۀ سپند و ورجاوند ایرانیان، بسیار ارزنده است، گزارشهایی از این نشست‌ها فراهم شده که در چند پاره در ایرانبوم منتشر می‌شود.

جلوه‌های مدارا در اندیشه‌های حکیم طوس - بخش سوم

اندیشۀ حق‌جویی و عدالت‌طلبی، به اعلاترین مرتبه، در نیایشی که بهرام چوبینه ـ سردار نامی ایران ـ قبل از آغاز جنگ با ساوه شاه، با خداوند دارد، انعکاس یافته است.

جلوه‌های مدارا دراندیشه‌های حکیم طوس - بخش دوم

نیکی طبعاً از مقولاتی است که در عرصه‌ها و زمینه‌های مختلف ـ اعم از پندار، گفتار، رفتار و... ـ قابل مطالعه است. ذیلاً به بررسی این زمینه‌ها پرداخته می‌شود.

جلوه‌های مدارا در اندیشه‌های حکیم طوس - بخش اول

سراسر شاهنامه آکنده از شرح و توصیف دلاوری‌ها، پایمردی‌ها و جان‌فشانی‌های مردم ایران به نحو اعم و گُردان و پهلوانان آن به نحو اخص است؛ اما شگفتا که این کتابِ رزم، کتابِ دینداری و نیکوکاری و کتاب خردورزی، جوانمردی و مهرورزی نیز هست. فردوسی تنها، آموزگارِ وطن‏دوستی و فداکاری در راه پاسداریِ از مرز و بوم نیست که معلمِ اخلاق و فضیلت، مدافعِ عدالت و نَصَفت، مبلّغِ گذشت و سعة صدر و مبشّرِ صلح و آشتی هم هست.

کیکاووس خودکامه‌ای نامجو

کیقباد نخستین شاه از سلسلۀ کیانیان در دورۀ یک صد سالۀ پادشاهی خود توانست انتقام کشته شدن نوذر، شاه پیشدادی، را از تورانیان بگیرد و به یاری رستم جوان، تورانیان را به پشت مرزهای تعیین شده از طرف فریدون براند. وی ده سال نیز به گرد جهان گشت و در نواحی مختلف شهرهای بسیار بنیان نهاد. او که پادشاهی دادگستر و آرام و صلح طلب بود، مهتران و بزرگان کشور را همواره به راستی و خردمندی و دادگری می‌خواند.

بینش شاهنامه - بخش سوم

شاهنامه یکی از مهمترین آثار ادب فارسی در نوع ادبی آیینه خسروان («مرآت‌الامراء») به شمار می‌رود که در آن مشروحاً به شرایط پادشاهی و وظایف پادشاه و سیاست مُدُن پرداخته است.

بینش شاهنامه ـ بخش دوم

در جوامع پیشرفتهٔ امروز نیز مسئولان کشورها می‌کوشند تا بیکاران را به کاری وا دارند، اگرچه آن کار پایین‌تر از صلاحیت آنها باشد؛ زیرا زیان جسمی و روانی بیکاری بیشتر است تا کارِ «بی‌رنگ و بوی» و جز شخص بیکار، جامعه نیز از آسیب‌ بیکاری مصون نخواهد بود. شاعر با قرار دادن فگار و بیکار در کنار یکدیگر، تنها در پی جناس‌سازی نبوده است، بلکه به آزردگی روانی حاصل از بیکاری اشاره دارد و معنی فگار در اینجا در تفسیر نهایی همان «افسردگی» امروزی ماست.

بینش شاهنامه فردوسی - بخش نخست

شاهنامه به همان اندازه که اثری حماسی و تاریخی است، اثری اخلاقی نیز هست. اگربیتهایی راکه در این کتاب در تبلیغ و تهذیب اخلاق و حکمت عملی و تدبیر منزل آمده است بیرون کشیم، کتابی کمابیش به حجم بوستان سعدی خواهد شد.

در همین زمینه