شنبه, 04ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست فردوسی و شاهنامه شاهنامه گزارش روایت گونه‌ای از داستان‌های شاهنامه حکیم فردوسی - داستان سیاوش

شاهنامه

گزارش روایت گونه‌ای از داستان‌های شاهنامه حکیم فردوسی - داستان سیاوش

یکی از راه‌هایی که می‌توان توجه به شاهنامه را بیشتر کرد، «فشرده کردن و خوانش درست و مطلوب آن است». گفتار و خوانش پیش رو، تلاشی است در این راه. امید، که پلی باشد برای «آشتی» جوانان امروز، با گنجینه‌های کهن نیاکان و ادب دیرپای ایرانیان.

اکبر پدرام

 

سخنی چند از شاهنامه «گفتار نخست»؛ گزارش: اکبر پدرام

سخنی چند از شاهنامه «گفتار دوم»؛ گزارش: اکبر پدرام

سخنی چند از شاهنامه «گفتار سوم» - داستان سیاوش؛ گزارش: اکبر پدرام

سخنی چند از شاهنامه «گفتار چهارم» - داستان سیاوش؛ گزارش: اکبر پدرام

سخنی چند از شاهنامه «گفتار پنجم» - داستان سیاوش؛ گزارش: اکبر پدرام

سخنی چند از شاهنامه «گفتار ششم» - داستان سیاوش؛ گزارش: اکبر پدرام

سخنی چند از شاهنامه «گفتار هفتم» - داستان سیاوش؛ گزارش: اکبر پدرام

سخنی چند از شاهنامه «گفتار هشتم» - داستان سیاوش؛ گزارش: اکبر پدرام

سخنی چند از شاهنامه «گفتار نهم» - داستان سیاوش؛ گزارش: اکبر پدرام

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه