کوروش بزرگ

فرمان کوروش بزرگ در چین

 

باستان‌شناسان فرمان (منشور) کوروش بزرگ را در چین که روی استخوانهای اسب به میخی نوشته شده است یافته‌اند و در کاخ-گنجینه‌ی بیجینگ (پکن) نگهداری می‌شود. (بنگرید به: استوانه‌ی کورش بزرگ، برگردان دکتر شاهرخ رزمجو، تهران: فرزان روز، ۱۳۸۹، ر. ۸۱ تا ۸۳)