گزارش تصویری

گزارش تصویری از کرمانشاه 2

 

استان کرمانشاه ناحیه‌ای کوهستانی است و سراسر آن را قله‌ها و ارتفاعات سلسه کوه‌های زاگرس پوشانده‌اند و در محدوده این استان به صورت مجموعه‌ای از رشته‌کوه‌های موازی پدیدار گشته که دشت‌های مرتفع کوهستانی درمیان آنها شکل گرفته و بستر گذرگاه‌های مهم زاگرس را به وجود آورده است. کرمانشاه در زمان قباد اول و انوشیروان ساسانی به اوج عظمت خود رسید. در قرن چهارم یکی از مورخان اسلامی از کرمانشاه به عنوان شهری زیبا در میان درختان و آبهای روان یاد کرده است. هرسین نیز یکی از نواحی باستانی استان کرمانشاه می‌باشد. در این ناحیه آثاری از دوره ساسانی از جمله صفحه تراشیده کوه، حوض سنگی، ساعت آبی، طاق سنگی، پلکان سنگی، قلعه و آثاری دیگر باقی مانده است.

عکس از: مجتبا عالیخانی


طاق بستان  ^

 


بیستون  ^

 


تندیس بلاش در بیستون  ^

 


فرهاد تراش، بیستون  ^

 


فرشته ای در بیستون  ^

 


پل مربوط به دوره ساسانی  ^

 


حوض سنگی  ^

 


بچه های شهر هرسین در کنار حوض سنگی  ^