دیده‌بان مازندران

کاهش آبدهی رودخانه‌های حوزه دریای مازندران - گزارش سال آبی 90-89

جدیدترین گزارش وضعیت حوضه آبریز دریای مازندران به عنوان یکی از 6 حوضه مهم آبریز داخلی ایران نشان می‌دهد که آبدهی تمام رودخـانه‏های ایـرانی این حوزه در سـال آبـی (90-1389) نسبت به سال آبی قبل روند کاهشی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین گزارش تخصصی نوسانات آب دریای مازندران (خزر) در سال آبی 90-89 نشان می دهد تراز آب دریای مازندران در سال آبی گذشته به 49/26- متر رسید که معادل 24 سانتیمتر نسبت به سال آبی قبل کاهش نشان می‏دهد.

همچنین حداکثر تراز آب مشاهده شده در طی سال آبی گذشته در ایستگاه بندرانزلی معادل 07/26- متر و حداقل آن در ایستگاه بندر نوشهر معادل 74/26- متر بوده است.

در ایستگاه های بندرانزلی، بندرنوشهر، نکا و آشوراده در طی سال آبی (90-1389) به ترتیب 28، 34، 16و25 تراز طوفانی بیش از 10سانتیمتر اتفاق افتاده است که بالاترین تراز طوفانی مربوط به ایستگاه ترازسنجی آشوراده و معادل 43 سانتیمتر بوده است.

بر پایه این گزارش، در طول این سال آبی تغییرات دمای هوا در سطح حوضه آبریز دریای مازندران در ماه‏های آبان لغایت بهمن نسبت به سال قبل افزایش نشان می‏دهد، به طوری که حداکثر این افزایش در آبان ماه برابر 83/3+ درجه سانتیگراد بوده است، در حالی که در سایر ماه های این دوره دما نسبت به سال قبل کاهش نشان می‏دهد. شدیدترین کاهش نسبت به سال قبل مربوط به اسفندماه و معادل 08/4- درجه سانتیگراد است.

بررسی روند کلی درجه حرارت در سطح حوضه آبریز دریای مازندران برای دوره زمانی 1948 لغایت 2011 نیز از دیگر نکات ذکر شده در این گزارش است که نشان می‏دهد تا سال 1972از یک روند کاهشی برخوردار بوده است؛ در حالی که از این سال به بعد در سطح حوضه روند کلی افزایش دما دیده می شود.

میانگین دمای سطح آب دریای مازندران در سال 2011 میلادی برابر 02/16درجه سانتیگراد بوده است که نسبت به میانگین سال قبل 8/0 درجه سانتیگراد کاهش نشان می دهد.

میزان بارش در سطح حوضه آبریز دریای مازندران در طول سال های 1948 لغایت 2011 نیز حاکی از آن است که بارش به صورت کلی از روند کاهشی پیروی می‏کند. به طوری که از سال 2006 لغایت 2010 بارندگی حوضه آبریز و از جمله حوضه رودخانه ولگا شدیدا کاهش یافته است.

متوسط آبدهی رودخانه ولگا در دوره آماری بین سال های 1938 لغایت 2011 میلادی معادل 239 کیلومتر مکعب بوده است که در طی این دوره بالاترین میزان آن در سال 1994معادل 333 مترمکعب و کمترین آن در سال 1975معادل 166کیلومترمکعب بوده است و در هر دو زمان مذکور با بالاترین و پایین ترین تراز آب دریای مازندران همخوانی داشته است.

آبدهی رودخانه ولگا در سال 2011 میلادی معادل 189کیلومترمکعب بوده است که نسبت به سال قبل حدود 7 کیلومترمکعب کاهش داشته است.

گفتنی است، متوسط آبدهی رودخانه های عمده ایرانی حوضه آبریز دریای مازندران در سواحل جنوبی بین سال های 1992 لغایت 2011 میلادی معادل 74/6 کیلومترمکعب است.

بالاترین میزان آبدهی رودخانه‏های عمده ایران در سال 1994 و معادل 2/13کیلومترمکعب و پایین ترین میـزان آن مربوط به سال 2001 معادل 2/2 کیلومتر مکعب است.

مجموع آبـدهی رودخانه‏های شاخص ایران در سال 2010 میلادی معادل 7/2 درصد آبدهی رودخانه ولگا بوده اسـت. در مجموع آبدهی تمام رودخـانه‏های ایـرانی حوضه آبریز دریـای خـزر در سـال آبـی (90-1389) نسبت به سال آبی قبل روند کاهشی را نشان می دهد.